¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNytt senter for trepartssamarbeid Hele sju ganger ble utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune nevnt i kommuneproposisjonen, som ble lagt fram sammen med revidert statsbudsjett nylig. I 2013 er det satt av 39,1 mill. kroner til programmet, noe som er en økning på 15,6 millioner kroner fra 2012. Det skyldes at antallet kommuner i programmet har økt betydelig. Tanken er at det skal bli et senter for trepartsmetodikken fra 2015 som skal sortere under Kommunal- og regionaldepartementet. Har temmet stoppeklokka Lean er en effektiviseringsmetode forbundet med diktatoriske sjefer, stoppeklokkestyring og ingen tidssløsing. Men systemet er temmet under det kyndige trepartssamarbeidet i Lunner. Selv de tillitsvalgte er overbevist om at metodikken har noe for seg, så lenge de ansatte kan bruke den på sin måte. Ønsker utvikling Lean i Lunner, lokalt omtalt som Lea n, betyr i praksis at de ansatte sier fra om forbedringsprosjekter de ønsker å ta tak i på sin arbeidsplass. De får tid til å definere problemet og tid til å komme med kreative forslag til løsninger. En slik tankegang er velkommen i Lunner. Det kalles utvikling. Trepartsutvalget, bestående av administrasjon, folkevalgte og faglig tillitsvalgte, har faktisk bestemt at alle de 650 ansatte i kommunen og alle nyansatte skal gjennom et tredagers introduksjonskurs i Lean-metodikken, eller medarbeiderskap, som de kaller det. Stressende påkledning I Kalvsjø barnehage syntes de ansatte at påkledningen av barna var stressende og slitsom. Det var ingen god situasjon, verken for barna eller de voksne. Det var ikke tid til at barna lærte å kle på seg selv eller lærte å knytte skolissene. Ved å anvende Lean-metodikken og sette av tid til hvordan en oppgave kunne løses bedre, kom de ansatte opp med en ide som sparte dem for arbeid og stress, nemlig laminerte merkelapper hvor foreldrene kunne se hvor alle de ulike klærne skulle legges. Da slapp de ansatte å gå rundt og lete, og fikk bedre tid. Faktisk regnet de ansatte ut at de sparte inn et ukeverk på denne måten, som kunne brukes til å få til en mer harmonisk påkledning. GåR FORAN: Hovedtillitsvalgt Hans Ivar Gustavsen fra Fagforbundet og utviklingskoordinator Jenny Hemstad lærer ansatte og tillitsvalgte å samarbeide om å utvikle Lunner kommune. ¸ˇSAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE " Nasjonalt program, støttet av regjeringen, KS og fagbevegelsen, for å utvikle kommunene. " Programmet startet opp høsten 2011 og er planlagt å gå fram til 2015. " 110 kommuner er med. " Metodikken går ut på at administrasjonen, politikerne og de tillitsvalgte møtes som likeverdige parter og enes om veier videre. " Prosjektene er spesielt knyttet til sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltids- og deltidsproblematikk og omdømme. ¸ˇ56 > Fagbladet 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL