¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTekst: MARTINE GRYMYR og NINA BERGGREN MONSEN L  Jeg vil gjerne ha full jobb, og takket være sykdom og permisjoner har jeg mulighet til å plukke vakter her og der. Ulempen er at jeg ofte må jobbe kvelder og helger for å få det til å gå rundt. Det er ikke det jeg har mest lyst til, forklarer Løvlie. Drømmen hennes er å få en fulltidsstilling hvor hun slipper de uregelmessige arbeidstidene og usikkerheten om hvordan neste måned blir. Med de nye endringene i arbeidsmiljøloven kan hun få det nettopp slik. Bekjemper ufrivillig deltid Lovforslaget som ble behandlet i Stortinget 4. juni, gir deltidsansatte lovfestet rett til en stillingsøkning lik den arbeidstida de jevnt over har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste tolv månedene. Det betyr at dersom du for eksempel er ansatt i 30 prosent, men det siste året har jobbet i snitt 70 prosent, så skal du ansettes i en 70 prosents stilling.  Det er dette jeg har gått og ventet på, det er nesten ikke til å tro. Nå kan jeg ta det mer med ro, og slippe den evige kampen om å få nok vakter, sier Løvlie. For å styrke deltidsansattes vilkår foreslås også at arbeidsgiver skal drøfte bruk av deltid med tillitsvalgte minst en gang i året. Hjertesaken i mål Leder i Fagforbundet i Gran, Else Randi Kolby, jubler over det nye lovforslaget.  Evig jakt på flere vakter gjør at mange tar på seg veldig mange vakter en periode, fordi de ikke vet hva de får neste måned. Det går ikke bare utover egen helse, men kan også skade familielivet, sier hun. Hun er ikke i tvil om at lovendringene vil gi flere faste stillinger. øvlie jobber i en kommunal bolig i Gran kommune på Hadeland. På papiret er hun ansatt i en 50 prosent stilling, mens hun i realiteten, som mange andre, jobber nærmere 100 prosent. Arbeidsmiljøloven skjerpes ¸ˇ¸ˇStyrker arbeidsmiljøloven ¸ˇEndring som foreslås i arbeidsmiljølovens kapittel 4, knyttet til arbeidet mot ufrivillig deltid: " Arbeidsgiver skal drøfte bruk av deltid med tillitsvalgte minst en gang i året. " Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid i løpet av de siste 12 månedene. " Arbeidsgiver skal, før det fattes beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, så langt det er praktisk mulig skal drøfte spørsmålet med arbeidstaker. I kapittel 3 foreslås: " At fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, kan reise søksmål om lovligheten av slik innleie. " Arbeidstilsynet gis en begrenset tilsynskompetanse med deler av innleieregelverket. Virksomheter skal, på forespørsel fra Arbeidstilsynet, framlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet gis myndighet til å gi pålegg ved brudd på denne nye bestemmelsen. " å innføre hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, tobakksskadeloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser. Slipper å jakte på fulltid  For meg er dette luksus, sier hjelpepleier Kjersti Hamar Løvlie. Endringene i arbeidsmiljøloven gir henne endelig rett til full stilling. FEIRER: Hjelpepleier Kjersti Hamar Løvlie og Else Randi Kolby, leder Fagforbundet i Gran, jubler over det nye lovforslaget som sikrer deltidsansatte mulighet til større, faste stillinger.  Samtidig må vi også huske at det ikke er alle som ønsker å jobbe hundre prosent, men det er viktig at de har muligheten, sier Kolby, og avslutter:  Det er dette vi har kjempet for, dette er vår hjertesak. Endelig er vi i mål! Søksmålsrett og overtredelsesgebyr Den skjerpa arbeidsmiljøloven skal også gjøre det vanskeligere for useriøse aktører i det norske arbeidsmarkedet. I tillegg til deltidsproblematikken, behandlet Stortinget to endringsforslag som styrker arbeidsmiljøloven på sentrale områder for fagbevegelsen, særlig i arbeidet mot sosial dumping. Kollektiv søksmålsrett gir fagforeninger rett til å ta ut søksmål mot bedrifter som leier inn vikarer. Tidligere kunne bare vikaren selv gå til sak. Mer makt til Arbeidstilsynet og rett til å ilegge overtredelsesgebyr vil svi for arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljøloven. ¸ˇFagbladet 6-7/2013 > 61 Foto: Martine Grymyr fbaargang2013 fbseksjonHEL