¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇCathinka Thyness måtte helt til Høyesterett for å få feriepenger av Oslo kommune. Nå gjelder arbeidsmiljøloven også for henne. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: OLE MORTEN MELGåRD Fra ingen til alle rettigheter Jeg gikk til sak fordi jeg følte at Oslo kommunes praksis ikke var riktig, sier Cathinka Thyness. Hver tredje helg og to ettermiddager i uka pleiet Cathinka en multihandikappet gutt, som avlaster. Hun mottok betaling fra kommunen, basert på innleverte timelister. Cathinka var en av Norges mange oppdragstakere. De er ikke ansatte, men personer som utfører et oppdrag. At jeg får etterbetalt noen tusenlapper er ikke det viktigste i denne saken, men at kommunen nå må ta ansvar for personene de kaller oppdragstakere, sier Cathinka. 22-åringen studerer for tida medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Ingen forsikring Cathinka gikk inn i jobben som avlaster med en oppdragskontrakt som sa at hun ikke hadde rett på feriepenger eller sykepenger. Jeg syntes det var litt spesielt, men var ikke klar over at jeg ikke hadde noen av de andre arbeidstakerrettighetene heller. Det har jeg blitt bevisst på i løpet av rettsprosessen. å vite at jeg ikke på noen måte var forsikret, syns jeg er veldig skummelt i ettertid, sier Cathinka. Innenfor eller utenfor Enten så er du innenfor lovverket, eller så er du utenfor lovverket, sier Kjetil Edvardsen, advokat i Fagforbundet og partshjelper for Cathinka Thyness i saken mellom henne og Oslo kommune. Fafo anslår at det er rundt 43.000 oppdragstakere i norske kommuner i helse- og sosialsektoren og i barnevernet. Mange av dem utfører helse- og omsorgstjenester vi er avhengig av, men har ifølge Edvardsen null vern av arbeidsmiljøloven. Hadde Oslo kommune fått Høyesterett med seg i argumentasjonen om at kommune og stat kan bruke oppdragstakere i stedet for å ansette folk, ville arbeidsmiljøloven blitt uthulet, sier Edvardsen. Skaper presedens Edvardsen mener dommen er svært viktig, og at den avklarer avlasteres og støttekon- Kommunen har fått påpekt så grundig hva som gjør en avlaster til arbeidstaker og ikke oppdragstaker at jeg håper de nå vil godta kravene uten at avlasterne må gå rettens vei, legger Cathinka til. Oppdragstakere utfører mange ulike oppdrag for det offentlige. Denne dommen får først og fremst konsekvenser for avlastere og støttekontakter som er i en sammenliknbar stilling som Cathinka. Edvardsen mener likevel at det kan være andre grensetilfeller, og at dette også kan bremse oppsplittingen av tjenesteproduksjonen i kommunen. Dommen får stor betydning der kommuner ønsker å sette ut kommunale tjenester uten å måtte ta arbeidstakeransvar for dem som skal utføre tjenestene, sier han. Argumenterer mot arbeidsmiljøloven Ifølge Edvardsen begrunner kommunene ofte bruk av oppdragstakere med at det er vanskelig å gjennomføre oppgavene uten å komme i konflikt med arbeidsmiljøloven. Argumentet kom også opp i retten. Jeg er spesielt fornøyd med at Høyesterett tar gir Fagforbundet rett i at arbeidsmiljøloven ikke kan angripes ved å si at det blir for komplisert å la folk være omfattet av den, sier Edvardsen. Han mener dommen er viktig for fagbevegelsen, særlig der den beskriver at: ...Av prinsipielle grunner ville det være ¸ˇ70 > Fagbladet 6-7/2013 Oppdragstakere Utfører oppgaver som kommunen ofte er pålagt å yte overfor innbyggerne. Oppdragstakere omfattes sjelden av de ordningene som ordinært ansatte får ta del i, slik som feriepenger, sykepenger, tjenestepensjon eller forsikringsordninger. takters klassifisering som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Ifølge Fafo fins det omtrent 12.000 støttekontakter og avlastere som har liknende oppdrag som Cathinka. Fra nå av må kommunen ansette dem, sier forbundsadvokaten. fbaargang2013 fbseksjonHEL