¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDommen 20. mars 2013 ga Høyesterett Cathinka Thyness medhold i at hun som avlaster var å anse som ansatt, og ikke oppdragstaker, i Oslo kommune. Hun hadde standard oppdragskontrakt med kommunen, og verken arbeidsmiljøloven eller hovedtariffavtalen gjaldt for henne. Dommen kan få konsekvenser for 12.000 andre støttekontakter og avlastere. ¸ˇVANT FRAM:  Jeg gikk til sak av prinsipp fordi jeg følte at kommunens praksis ikke var riktig, sier Cathinka Thyness (22), som vant over Oslo kommune i Høyesterett om å bli ansett som arbeidstaker og ikke oppdragstaker. uakseptabelt å konkludere med at en person ikke er arbeidstaker fordi dette etter arbeidsmiljøloven ville gi vedkommende for sterkt vern. Jeg tilføyer at løsninger for å tilgodese brukerstyring og behov for fleksibilitet i tilfelle må finnes innenfor arbeidsmiljølovens rammer...ª. Stiller krav til KS Ifølge Edvardsen forventer Fagforbundet at KS bidrar til at arbeidsforholdene til avlastere og støttekontakter blir i samsvar med Høyesteretts dom. Fagforbundet har tilbudt seg å bistå med å finne fornuftige løsninger. Tor Allstrin, avdelingsdirektør for KSadvokatene, sier at KS gjennom ulike rundskriv har understreket at vurderingen av om det er et arbeidstakerforhold eller oppdragstakerforhold må skje etter de samme momenter som Høyesterett legger vekt på i avlasterdommen.  For øvrig mener vi at dommen ikke innebærer vesentlige endringer, sier Allstrin. Han legger likevel til at KS gjennom dommen og Fafo-rapporten Oppdragstakere i norske kommuner er blitt bevisst på at mange kommuner praktiserer andre oppdragstakerkontrakter enn det KS legger vekt på i sin rådgivning.  Det er derfor viktig å understreke betydningen av at det alltid må foretas en konkret vurdering av det enkelte forholdet og hvordan dette er organisert, før det tas stilling til hva slags kontraktsform som skal benyttes, avslutter KSadvokat Allstrin. Fagbladet 6-7/2013 > 71 fbaargang2013 fbseksjonHEL