¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKurs ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇGratis fagskoleutdanning innen helse!* NKI tilbyr nå høyaktuelle NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen helse. Styrk din fagkompetanse med en relevant og fleksibel utdanning. " Psykisk helsearbeid " Helse, aldring og aktiv omsorg " Demensomsorg og alderspsykiatri " Kreftomsorg og lindrende pleie Velg Nordens største nettskole! Finn mer informasjon på www.nki.no Fortløpende opptak! Ring 08999 eller benytt post@nki.no. * Med forbehold om at din fylkeskommune har tilgjenglige plasser ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTV-aksjon for bedre liv med demens ¸ˇForsking på kvardagsrehabilitering Voss kommune får 2,8 millionar kroner frå Regionalt Forskningsfond Vestlandet til eit pionerprosjekt der eldre som mottar heimetenester skal trenast opp til å bli meir sjølvhjelpte. Metoden, som vert kalla kvardagsrehabilitering, går ut på at brukarar av heimetenester får eit treningsprogram som er tilpassa av ergo- og fysioterapeutar. Brukarane følgjer programmet saman med heimehjelp eller heimesjukepleie. Måla er mellom anna at heimebuande eldre skal verta meir sjølv- hjelpte i dagleglivet, klare seg med færre ytingar frå heimetenesta og få ei auka kjensle av meistring og sjølvstende. KES Kjelde: Nettsida til Høgskolen i Bergen ¸ˇInntektene fra årets tv-aksjon på NRK går til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres arbeid med demens. Aksjonsmidlene skal blant annet brukes til å rekruttere og lære opp frivillige til å bli motiverte aktivitetsvenner til personer med demens. Mennesker med demens får gjerne problemer med å gå ut alene og å være sosialt aktive. Nasjonalforeningen vil bidra til at beboere på sykehjem og hjemmeboende med demens får større mulighet til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Nasjonalforeningen trenger Får signal når de skal ta medisin ¸ˇ100.000 bøssebærere søndag 20. oktober. Fagforbundet Seksjon helse og sosial oppfordrer alle som kan, til å gå inn på www.blimed.no og bli bøssebærer. KES Hjemmetjenesten i Bjugn er først i landet med å prøve ut en type medisindispensere som skal sikre riktig medisinering hos eldre, opplyser Fosna-folket. Dispenseren skal stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid. Brukeren blir varslet når det er tid for å ta medisin. Dersom medisinen ikke blir tatt, blir pårørende eller hjemmesykepleien varslet via mobiltelefon. Forsøket skjer i samarbeid mellom Bjugn kommune og Sintef i innovasjonsprosjektet Sikker medisinering i hjemmet. KES Fagbladet 8/2013 > 33 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL