Seksjonsleder ¸ˇØnsker velkommen Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) skal i likhet med de tre andre seksjonene ha sin tredje landskonferanse i høst. Fra 24. til 26. september møtes 100 delegater fra hele landet på Gardermoen. Denne gang har seksjonen også satt av noen plasser til medlemmer som ønsker å komme som observatører for egen regning.  Dette er en mulighet til å høre debatter om folkehelse, utdanning, frivillighet, barnevern og andre interessante temaer, sier Signe Hananger, administrativ leder i SHS. KES ¸ˇDekker gebyr for omsorgsarbeidere Helsefagarbeidere fikk i fjor samme særaldersgrense som hjelpepleierne. Omsorgsarbeidere har mulighet til å få autorisasjon som helsefagarbeider og dermed gå av ved fylte 65 år. Flere lokalforeninger har allerede tilbudt seg å dekke kostnadene for medlemmer som velger å konvertere sin autorisasjon. Fagforbundet Ringerike vil ikke bare dekke gebyret på nesten 1600 kroner for dem som vil ha ny autorisasjon. De tar seg også av alt papirarbeidet i forhold til Statens autorisasjonskontor. Foreningen har om lag 50 omsorgsarbeidere, men ikke alle vil tjene på å bli helsefagarbeider. Det kommer an på hvor lenge hver enkelt har arbeidet og i hvor stor stilling (se Fagbladet 2/2013 eller fagbladet.no). KES ¸ˇ Mangelen på sekretærer vil øke Enkelte videregående skoler legger ned Vg3 helsesekretær på grunn av liten søkning. Kjellfrid Blakstad, leder i SHS, mener dette er svært bekymringsfullt.  Tall fra SSB tyder på at behovet for helsesekretærer vil øke kraftig, sier hun. Helseministeren har også nylig satt i gang arbeidet for å gjøre dokumentasjonsarbeidet i spesialisthelsetjenesten mer effektivt.  Jeg håper og tror at helsepersonell får mulighet til å bruke tida si på det de er best til, nemlig behandling og pleie. Det betyr at helsesekretærene i framtida kommer til å overta mer av det papirarbeidet leger og sykepleiere i dag utfører, sier seksjonslederen. ¸ˇArbeidsmiljøet skal bli bedre Arbeidstilsynet retter igjen oppmerksomheten mot helse- og sosialsektoren med prosjektet Fra system til praksis. Målet er å bedre arbeidsbetingelsene i sektoren. I spesialisthelsetjenesten skal Arbeidstilsynet gå inn i sengeposter, medisinske laboratorier, poliklinikker og tekniske avdelinger. I kommunal sektor vil hjemmetjeneste, hjemmesykepleie, somatiske sykehjem, allmennlegetjenesten og samspillet mellom disse bli omfattet av prosjektet. Arbeidstilsynet gjennomfører prosjektet i 2013 og 2014. KES KES ¸ˇ¸ˇGodt nytt for deg som jobber deltid Det varmer herlig når vi vinner fram med noe vi har jobbet med i flere tiår. Tusenvis av deltidsansatte slipper nå å jakte på ledige vakter. En fersk lovendring gir ansatten rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har jobbet. Loven er spesielt gledelig for an- satte i helsesektoren. Og ikke minst er den svært velkommen for kvinner. To av tre som jobber ufrivillig deltid er kvinner. Dette er en fin delseier mens vi venter på lovfestet rett til full stil- ling. Ufrivillig deltid er en av de største utfordringene for blant annet helsefagarbeidere og sykepleiere. Hvis vi får bort dette Det må bli en kultur for heltid! ondet, går manges hverdager enklere i hop. Heltid gir forutsigbarhet for jobb, inntekt og fritid. Den rødgrønne regjeringen har lagt fram flere gode forslag for å bekjempe uønsket deltid. Ett av tiltakene er at arbeidsgiverne skal drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året. Fagforbundets tillitsvalgte kommer til å spille en nøkkelrolle i det som står igjen av kampen for større stillinger. De blir blant annet nyttige i arbeidet med å ta den nye loven i bruk, slik at alle som har krav på en større stilling  og som selv ønsker det  får det. Kampen er med andre ord langt fra over. Vi må kontinuerlig legge press på arbeidsgiverne for å oppnå hele og fulle stillinger. Heltid må være en rettighet  deltid en mulighet. Det må bli en kultur for heltid! Jeg benytter anledningen til å minne om at stortingsvalget er rett rundt hjørnet. Din stemme kan bli avgjørende for om vi lykkes i arbeidet mot ufrivillig deltid. Bruk stemmeretten! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 8/2013 KJELLFRID T. BLAKSTAD fbaargang2013 fbseksjonHEL