¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇTverrfaglig samarbeid og sosial ulikhet LO arrangerer en konferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid i Oslo 28. oktober. Der vil blant andre psykolog og seksjonsleder i R-BUP øst og sør, Inger Hodne, snakke om hvordan sikre at hjelpen ikke blir enda et av barnets problemer når det må ha hjelp fra flere tjenester. Kriminolog Arnt Even Hustad skal snakke om ungdom i svevet mellom foresatte, politi og kommunalt sektoransvar, mens sosiolog og forskningsleder ved NOVA, Anders Bakken, skal snakke om frafall i skolen som reproduksjon av sosiale klasseforskjeller. Dagen etter har seksjonen planer om et oppfølgingsseminar for Fagforbundets medlemmer som jobber med barn og unge. PF ¸ˇArne Egestad medlem nummer 7000 I Fagforbundets jubileumsår kan også Aust-Agder markere ny medlemsrekord. Før- skolelærer Arne Egestad i Amandus barnehage i Risør ble medlem nummer 7000, og det ble feiret med krystall og kake. Her står han sammen med fylkesleder Doris Standal (t.v.) og lokalleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Lillian Røed. PF Enighet i oppgjøret i Trygge barnehager ¸ˇ¸ˇFagforbundet og FUS AS (Trygge barnehager) er blitt enige om resultatet i årets mellomoppgjør. Det økonomiske resultatet er det samme som for ansatte i PBL-A (Private Barnehagers Landsforbund), og identisk med kravene fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Det er gitt generelle tillegg, og minstelønnssatsene er hevet på alle trinn i tariffavtalen. Alle tillegg blir gitt fra 1. mai. PF ¸ˇKultur  ikke bare et lokalt ansvar Fagforbundet er fornøyd med at kulturutredningen legger stor vekt på behovet for et lokalt kulturløft, men mener at det lokale kulturlivet ikke alene kan overlates til det lokale selvstyret. Det bør være et nasjonalt ansvar å sørge for noen grunnleggende elementer i en kulturell grunnmur i hver kom- mune, skriver forbundet i sitt høringssvar. Forbundet skriver videre at kommuneøkonomi har stor betydning for utviklingen av en lokal grunnmur. På flere felt er prosjektfinansiering blitt bærebjelken i kulturarbeidet, mens muligheten for å tenke langsiktig er blitt gradvis redusert. PF ¸ˇElever eller kunder? Det nærmer seg stortingsvalg, og alternativet til den sittende regjeringa er denne gangen blå-blått. Vi står overfor et avgjørende verdi- og retningsvalg. En av grunnpilarene i det norske samfunnet er fellesskolen. I evalueringen av Kunnskapsløftet nevnes en internasjonal undersøkelse som viser at norske elever har god demokratiforståelse og at de tror på retten til å ytre seg. Studien viser også at norske elever er godt skikket til å bli aktive og reflekterte samfunnsborgere. Det bør vi være stolte av. Høyre vil la kommersielle selskaper drive skole i Norge. I Sverige åpnet den blå regjeringen for privatskoler i 1992, og i dag går en firedel av videregåendeelever på privatskole og elleve prosent i privat grunnskole. De fem største skolene omsatte for 3,5 milliarder kroner i 2009, og fire av dem er eid av internasjonale investeringsselskaper, eller I Norge kan vi velge å la være å selge ut velferdsordningene våre. Den som stemmer, bestemmer. riskkapitalbolag, som det så treffende heter på svensk. Nå er Sverige blant de landene i OECD som har størst nedgang i alle fag, viser PISA- undersøkelsen. I mai slo privatskolekjeden John Bauer seg selv konkurs, og over 7000 elever ble berørt. Eieren, det danske investeringsselskapet Axcel, trekker seg ut på grunn av mindre kundegrunnlag, det vil si færre elever. De siste PISA-tallene for Sverige viser også en sterk økning i forskjellen mellom skolene, og det er tegn til økende lagdeling av elever etter sosioøkonomisk status og etnisitet, samt en betydelig karakterinflasjon som følge av konkurransen om elevene. Tilbake til høstens stortingsvalg: La nå de andre få prøve segª, er det noen som sier, vi kommer ikke til å merke det uansett.ª Sånn tenkte mange i Sverige også, men etter hvert ble forandringene mer og mer merkbare. I Norge kan vi velge å la være å selge ut velferdsordningene våre. Den som stemmer, bestemmer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 8/2013 METTE HENRIKSEN AAS fbaargang2013 fbseksjonKIR