¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Valg 2013 Høyre om OPS ˇ€‹ Ta initiativ til nye omstillings- og effektiviseringsprosesser (...), herunder bruk av offentlig-privat samarbeid. Offentlig-privat samarbeid (OPS) kalles det når private selskaper finansierer, bygger og drifter offentlig utbygginger som sykehus, veier og skoler. Myndighetene enten leier tilbake eller betaler årlige avgifter. Differansen mellom de faktiske utgiftene og det som det offentlige betaler i avgifter, er fortjenesten for de private selskapene. OPS-rapporten Dyrt og dumtª: Private selskaper får aldri låne like billig som det offentlige. Derfor vil en privat finansiering alltid være dyrere, ifølge rapporten til siviløkonom og tidligere statsråd Hallvard Bakke. Erfaringer fra England:  Gjennom OPS-kontrakter har britisk helsevesen pådratt seg stor og langsiktig gjeld som må dekkes over sykehusenes driftsbudsjetter. Resultatet er at annen drift kuttes, sier legen og professoren Allison Pollock, som har laget en omfattende rapport om situasjonen.  Dere har god offentlig økonomi i Norge, og da kan dere finansiere den offentlige utbyggingen selv, i stedet for å slippe til utenlandsk spekulasjonskapital og bli sittende fast i renteklisteret i årevis, mener hun. Høyre om arbeidsplikt og sykelønn ˇ€‹ Innføreenordningmednormertesykmeldinger.Hovedregelenskal være at ingen kan sykmeldes mer enn seks måneder av fastlegen sin. ˇ€‹ Innføre rett og plikt til aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Unge bør prioriteres i første omgang. Erfaringer fra Sverige: Høyre sier de har fredet sykelønnsordningen. Men samtidig skal de spare 523 millioner kroner, ifølge deres alternative statsbudsjett fra i fjor. I tillegg vil de kutte 575 millioner kroner i overgangsstønad til enslige foreldre. (Kilde: Manifest Analyse) En av måtene å gjøre dette på, er å innføre såkalt normerte sykmeldinger. Det betyr at den diagnosen du får samtidig angir en veiledende periode for hvor lenge du kan være sykmeldt. Da normerte sykmeldinger ble innført i Sverige i 2007, var resultatet at sykmeldingsperioden ble halvert for mange sykdommer. Betraktninger fra lege:  Normerte sykmeldinger vil være det samme som å overprøve legenes faglige kompetanse. Alle med litt bakkekontakt vet at spørsmålet om sykmelding avhenger av mye mer enn diagnosen, ikke minst hva slag jobb du har, sier professor i sosialmedisin og fastlege, Steinar Westin.  Dessuten er folk forskjellige, og den enkeltes arbeidsevne er noe som må kartlegges i et samarbeid mellom pasient og lege, sier han Erfaringer fra Sverige II: Wegard Harsvik er sterkt kritisk til aktivitetsplikten som Høyre foreslår.  Endestasjonen for svenske langtidsledige kalles Fase 3ª. De som befinner seg her får ikke studere, ikke jobbe på timebasis og ikke være fulltids jobbsøkende. De blir i stedet plassert hos praksistilbydere som betaler dem ned mot 4900 kroner i måneden, eventuelt tilsvarende deres sosialstøtte. Det er ikke rart at mange av dem ser på seg selv som moderne slaver, sier Harsvik. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ12 > Fagbladet 8/2013 å p n e p m a k g l a o v n v . a t e g n d i n a k l e d b r å g v a g l f ø F fbaargang2013 fbseksjonKON