¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA: Lese- og skrivevansker MANGE TUNGE TAK: å lese saksdokumenter tar dobbelt så lang tid for Kristian Tangen som for de fleste andre. saksdokumenter i uka. Jeg er ikke sikker på at forståelsen for at jeg må bruke mer tid og krefter på dette er der rundt meg.  Det er mange barrierer som skal brytes, og det har kostet mye, også mentalt, å komme dit jeg er i dag. Hard mot seg selv Kristian Tangen er ikke i tvil om at lese- og skrivevanskene har preget ham som person. Til intervjuet stiller han med huskelapp i lomma for å være sikker på at han får fram de momentene han syns er viktigst.  å leve med dette har styrket og skjerpet meg. Det har skjerpet meg på den måten at jeg aldri kommer uforberedt, at det jeg skal levere er gjennomarbeidet.  Du er så hard med deg selv,ª får jeg ofte høre. Ja, jeg er hard mot meg selv. Og det har vært nødvendig. Frykter for sønnen årsakene til dysleksi er sammensatte, men forskning viser at dysleksi ofte går igjen i familier. Barn kan arve en disposisjon for dysleksi, men det er ikke mulig å forutsi hvem i en familie som vil streve med slike vanskeligheter. For seks måneder siden ble Kristian Tangen far for første gang, og han er nå i pappapermisjon med sønnen Sigve.  Er du bekymret for at sønnen din skal få problemer med å lese og skrive?  Ja. Jeg vet det er arvelig, og dette er en av grunnene til at jeg valgte å gå ut av LO-ledelsen. Jeg vil være tett på Sigve i oppveksten. Gjennom min egen erfaring vet jeg at det er nødvendig med foreldre som følger opp, sier Kristian Tangen. Medlemmer i Fagforbundet kan søke om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000 kroner pr. kalenderår. Beløpet omfatter utgifter til datatekniske hjelpemidler. For å søke, må du være yrkesaktiv og ha en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi. ¸ˇStipend fra Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNav gir feil medisin Mange faller ut av arbeidslivet på grunn av lese- og skrivevansker. Nav møter dem ofte med feil type tiltak, mener Dysleksi Norge.  I stedet for å se på årsaken til at de faller ut av jobben, blir mange som melder seg på Nav bare sendt på jobbsøkerkurs. Dette er feil medisin, mener Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge. Hun mener at jobbsøkerkurs er fint for mange som strever med å skrive gode søknader og gjen- nomføre gode intervjuer, men et jobbsøkerkurs tar på ingen måte tak i de bakenforliggende utfordringene.  Har du for eksempel svake basisferdigheter i lesing, skriving og regning, hjelper det fint lite å lære seg å gjøre et godt inntrykk på intervju. Da trenger du opplæring i basisferdigheter og kompenserende hjelpemidler.  Mange som har hatt lese- og skrivevansker har dårlige minner fra skolen og et negativt syn på opp- læring også som voksne. Gode hjelpemidler kan gi mange flere muligheter til å fungere i jobb, sier Solem og nevner eksempler som spesialtilpassede stavekontroller og talesyntese som leser teksten fra skjermen. Hvilke hjelpemidler som er mest hensiktsmessige, vil variere fra person til person og fra jobb til jobb. Noen arbeidsgivere dekker kostnadene til hjelpemidler, mens andre kan søkes dekket av hjelpemiddelsentralen. VOKSNE Må KARTLEGGES: Tilbudet til voksne med lese- og skrivevansker er ikke godt nok, mener generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge. ¸ˇ12 > Fagbladet 9/2013 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2013 fbseksjonHEL