¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇ¸ˇFagbladets ekspertpanel Syk i ferien SPØRSMåL: I sommer opplevde jeg det kjedelige å bli syk i begynnelsen av ferien. Jeg var fullstendig slått ut og sengeliggende en hel uke, men fikk kreket meg til fastlegen som skrev ut en sykmelding. Familiens ferietur var planlagt litt senere, slik at sykdommen egentlig ikke gitt ut over andre enn meg selv. Har jeg krav på nye feriedager når jeg har fått sykmelding fra lege, og er det noe spesielt jeg må gjøre når jeg kommer tilbake på jobb, eller går dette automatisk når jeg bare leverer sykmeldingen? F.P. arbeidet er gjenopptatt.ª Dersom du har sykmelding for minst seks virkedager, har du altså krav på å få utsatt de sykmeldte feriedagene til senere i ferieåret. Med virkedager menes svarteª dager på kalenderen. De fleste tariffavtalene, for eksempel hovedtariffavtalen som gjelder i kommunene, har bestemmelser om fem virkedager. Utsettelse av ferie går ikke automatisk, du må fremsette krav om å få dagene utsatt samtidig som du leverer sykmeldingen. Tidspunktet for avvikling av utsatt ferie må du avklare med arbeidsgiver. Unni Rasmussen, leder i Fagforbundets forhandlingsenhet Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Børge Benum Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Unni Rasmussen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SVAR: I ferieloven ß 9 heter det blant annet følgende: Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst seks virkedager i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSosiale medier og ytringsfrihet SPØRSMåL: Er det fritt fram med ytringer på twitter og andre sosiale medier, eller kan dummeª og kanskje krenkende ytringer få konsekvenser for arbeidsforholdet? Fins det noen regler eller erfaringer på dette? A.T. SVAR: I dag er alleª på sosiale medier. Nettsamfunnet twitter er et av de mediene som øker mest. Statsoverhoder, presidenter og paven er ivrige twitrere. Også offentlige etater, som for eksempel politiet og brannvesenet, twitrer om aktuelle hendelser. Utfordringen er at budskapene lett blir tabloide med en begrensning på 140 tegn. Det er vanskelig å få fram kontekst, nyanser og perspektiv. Det korte svaret på ditt spørsmål er at twitring, blogging og annen ufornuftlig bruk av sosiale medier kan få arbeidsrettslige konsekvenser  for eksempel i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed. Samtidig viser rettspraksis at både ytringsfrihet og ansettelsesvernet står sterkt. Arbeidstakere har ytringsfrihet som imidlertid begrenses av lojalitetsplikten i et arbeidsforhold. I vurderingen av om arbeidstaker har brutt lojalitetsplikten, er det av betydning om ytringen skjer privat eller i jobbsammenheng. Fra Høyesteretts avgjørelse i Rt-2009 685 gjengis fra avsnitt 52: Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveining av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeids- forholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner. Ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers uakseptable opptreden utenfor tjenesten stilles særlig strenge krav.ª I denne saken ble en ansatt i en fylkeskommune sagt opp fordi han på fritida hadde chattet på nettet med ei mindreårig jente under et fiktivt navn. Chattingen hadde et krenkende og seksualisert innhold. Arbeidstakeren ble domfelt i straffesaken. I stillingsvernssaken ble oppsigelsen kjent ugyldig, og fylkeskommunens krav om at arbeidsforholdet skulle opphøre ble ikke tatt til følge. Det foreligger en interessant avgjørelse fra Arbetsdomstolen i Sverige. En politimann ble avskjediget fordi han hadde blogget under pseudonym. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ24 > Fagbladet 9/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL