¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇLandskonferansen i september Seksjonenes landskonferanser skal arrangeres fra tirsdag 24. til torsdag 26. september. Landskonferansene skal blant annet velge nytt seksjonsstyre og seksjonenes landsmøtedelegater foran Fagforbundets landsmøte i november. PF Forsøk med gratis SFO Fra i høst vil alle elever fra første til fjerde klasse på Mortensrud skole i Oslo få tilbud om gratis deltid på SFO. Dette er et forsøk Kunnskapsdepartementet har satt i gang i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å få erfaringer med en høyere SFO-deltakelse på skoler i områder med store levekårsutfordringer og høy andel minoritetsspråklige elever. PF Stipend fra Fagforbundet De siste ti åra har over 40.000 medlemmer mottatt totalt over 180 millioner kroner i yrkesfaglige stipender. Medlemmer kan søke stipend til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (for eksempel gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Stipendet dekker halvparten av egne dokumenterte utgifter. Du kan få inntil 12.000 kroner pr. kalenderår. Medlemmer kan også søke stipend for kortvarige yrkes- faglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Også her kan du få dekket halvparten av dokumenterte kostnader, maksimalt 3000 kroner pr. kalenderår. Yrkesaktive medlemmer med en spesifikk lese- og skrivevanskelighet kan søke om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000 kroner pr. kalenderår. PF Prøver ut vekslingsmodellen Utdanningsdirektoratet har gitt fylkene Troms, Nordland, Hedmark, Hordaland, Oslo og Akershus støtte til å prøve ut veksling mellom skole og bedrift i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Elevene vil tegne lærekontrakt etter første skoleår og deretter veksle mellom opplæring i bedrift og skole de neste tre årene. Elevene får deretter fageller svennebrev. Kunnskapsdepartementet oppfordrer alle fylker til å la elevene veksle mellom skole og bedrift gjennom de fire årene i yrkesopplæringen. Tekst: Sidsel Valum ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇcolourbox.com Nettbasert SFO-veiledning Alle skoler får i høst tilgang til en nettbasert veiledning for å utvikle kvaliteten i skolefritidsordningen. I tillegg er det utarbeidet en veiledende, nasjonalrammeplanforSFO. PF ¸ˇSi YYY Jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gjør og forstår. I dette sitatet fra Konfucius ligger mye av styrken i en yrkesfaglig opplæring. Den har arbeidslivsrelevans og en læringsform som gir en praktisk tilnærming til teoriene. Kort sagt tar den hensyn til at hodet henger sammen med resten av kroppen. Ungdom som tar yrkesfaglig opplæring på videregående, har gode muligheter på arbeidsmarkedet. Nylig ble OECD-rapporten Education at a Glance 2013 lagt fram, og den viser til ¸ˇkun 1,8 prosent ledighet blant dem med fullført yrkesfag, og det er svært lavt. At det å ta et fagbrev ikke vurderes som attraktivt nok, er en utfordring for samfunnet, for det fører til at vi får for få fagarbeidere. Derfor må informasjonen om yrkesfagenes egenverdi, fordeler og muligheter videre i en livslang karriere synliggjøres mye bedre. Den nevnte OECD-rapporten viser også at yrkesfag lønner seg økonomisk, riktignok mer for menn enn for kvinner. Mangelen på læreplasser er en av Ungdom som tar yrkesfaglig opplæring på videregående, har gode muligheter på arbeids- markedet. grunnene til at mange ikke tør satse på et yrkesfaglig opplæringsløp. En hovedoppgave for Fagforbundet er å få på plass lovfestet rett til læreplass. Andre tiltak er styrking av rådgivningstjenesten, å ansette flere yrkesfaglærere; altså lærere som har fagbrev, som har vært i arbeid i yrkene og som så har tatt lærerutdanning. Vi tror dette vil styrke muligheten for å utvikle en yrkesidentitet hos elevene. METTE HENRIKSEN AAS ¸ˇ¸ˇStortinget ga nylig sin velsignelse til at flere y-veier skal opprettes. Det betyr mulighet til å ta høyere utdanning med fagbrev som inntaksgrunnlag. Det er bra. Etter hvert som utdanningsveier åpnes og ikke lukkes, utvides mulighetene for videre arbeid og utdanning i et livslangt perspektiv. Vi er ikke i mål med et sømløst utdanningssystem, men noen viktige skritt er tatt idet vi oppretter flere y-veier. Norge trenger fagarbeidere! 38 > Fagbladet 9/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR