¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPIT PARION ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.pirion.no ¸ˇBARNEHAGEN MED DEI GODE FORTELJINGANE Det er så kjekt når dei vaksne fortel i barnehagen, det er så kjekt som det høgaste talet som finst, heilt opp til 10-talet!  jente på 4 år I Småfolk barnehage har me barnehagen med dei gode forteljinganeª som visjon, og me har arbeidd med forteljing systematisk over fleire år. Når me får slike tilbakemeldingar som frå denne jenta, så er det svært viktig at me har eit godt pedagogisk fokus på dette med forteljing og kulturformidling, og at me i barnehagar prioriterer kompetanseheving på området. Forteljinga har vore ein del av den norske kulturarven i alle år, og me som vaksne har eit ansvar for at denne kulturarven blir gjord levande i barnehagen. tet, at ein må vere dramatisk. Men det er ikkje naudsynt! Borna blir glade for det enkle, dei blir like glade for det tradisjonelle som for det utradisjonelle, dei blir glade for det kreative, men mest av alt blir dei glade for at du gir av tida di! At du anten kan setje deg ned med ei bok og lese høgt, eller kan fortelje frå når du var lita! Born er eit levande og lydhøyrt publikum som fortener gode forteljingar av engasjerte vaksne! I rammeplanen for barnehagar er dette med kultur nedfelt som eit eige fagområde. Der heiter det blant anna at barnehagen må gi barn høve til å oppleve kunst og kultur og til sjølve å uttrykkje seg estetisk. å vere saman om kulturelle opplevingar og gjere eller skape noko felles, bidreg til samhøyrsle.ª å bringe forteljing inn i livet til våre barn gjennom bøker, eventyr, segner m.m. er særs viktig i dag når borna får sine inntrykk gjennom tv og data. Her blir dei servert forteljingar utan å måtte tenke og fantasere sjølv. Men les du ei bok høgt for borna, må dei bruke si kreative tenking til sjølv å skape bilete ut frå teksten dei høyrer. Denne kreative tenkinga og fantasiskapinga er noko verdifullt borna alltid vil få bruk for. Det er og med på å styrke språket og den sosiale kompetansen, og er ein styrke for fellesskapet generelt. å samlast rundt ei bok kjennest godt både for store og små Eg oppfordrar difor alle til å fortelja gode forteljingar til borna kvar dag! facebook/pirion ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKorleis levandegjer me dette, og korleis skapar me engasjerte forteljarar? Oppskrifta er enkel, og verktøyet har alle lett tilgjengeleg: seg sjølv! Me vaksne gjer ofte ting vanskelegare enn det dei er, og tenker at ting må vere nøye planlagde, at ein må overgå seg sjølv i kreativitet og spontani- ANETTE LAUAREID HOVDA, EIGAR OG DAGLEG LEIAR AV SMåFOLK BARNEHAGE ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfor deg som jobbar med barn @avisapirion ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.pirion.no Kultur, språk og litteratur Faste spalter: BOKPRAT | MIN BARNEHAGE | LES FOR MEG | AKTUELT På nettsida vår kan du og lesa om Pirionkurs: Korleis kan vaksne bli medvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPiRion PIRION ER STØTTA AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 5 /2013, 14. årgangen  ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Heimeside: www.pirion.no Ansvarleg redaktør: Astrid Eidhammer Hjelmeland, mob. 97 19 47 88 E-post: pirion@pirion.no Korrektur: Dag Gjerde Formgjeving: Salikat design ¸ˇTips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR