¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFull stilling til alle som vil ha det. Slik har det vorte på avdelinga etter at vikarbudsjettet blei kutta og grunnbemanninga auka. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: RAMI ABOOD SKONSENG H til alle som vil ha ildegunn Hammer (47) og Tone Hasselberg heilt til hundre prosent, fortel Hildegunn Hammer og (50) er to av elleve tilsette ved Gruben sykeTone Hasselberg. hjem i Rana kommune som har fått auka Heller ikkje avdelingsleiaren deira, Rita Hansen, treivst stilling. Alle på avdelinga fekk den stillingsmed situasjonen. prosenten dei ønskte etter at to leiarar hadde kartlagd vikarbruk og tilsettes ønskjer. Prisen dei tilsette måtte betale, var nokre betalte matpausar (sjå faktaboks om prosjektet). Damer i hundre  Dette prosjektet må rosast oppi skyene, meiner Hildegunn Hammer.  Ære vere dei som har jobba det fram, seier kollegaen Tone Hasselberg. Dei to er glade for at dei sjølv har fått fulle stillingar, men også for at andre no kan sjå til Gruben og skjøne at heiltid er mogleg når tilsette og leiing går saman for å finne løysingar. Hammer har arbeidd på sjukeheimen i 15 år, først som assistent, sidan som hjelpepleiar. Ho har heile tida hatt ein liten, fast stilling, frå nokre få prosentar den første tida til 75 prosent dei siste åra. Hasselberg har arbeidd som hjelpepleiar sidan 2007, først i 17 prosent stilling, så i 50 prosent. No har dei begge hundre prosent fast stilling på avdelinga. Kunne ikkje trylle Inntil april 2012 måtte dei to hjelpepleiarane og kollegene deira shoppe vakter. Dei er samde om at det var eit forferdeleg system.  Vi var mange om beinet, og klarte aldri å fylle opp  Eg kunne ikkje trylle fram fleire vakter. Men det var verkeleg fælt å seie nei til tilsette som ville arbeide meir når eg visste dei trong pengane for å klare seg. Men kartleggje kunne dei Om ikkje Rita Hansen er så god på trylling, er ho desto betre på kartlegging og organisering. Saman med distriktsleiar Marit Sviggum kartla ho først bruk av vikarar. Deretter fann dei ut kor mange tilsette som ønskte større stilling, og kor store stillingar dei ønskte.  For å kunne oppfylle alle ønska, måtte vi auke dei faste stillingane, eller folk måtte arbeide annankvar helg, seier Sviggum. Etter to års arbeid var dei klar for å flytte pengar frå vikarbudsjettet til dei faste stillingane. Men før dei kom så langt, måtte også dei tilsette gje noko. Meir helgearbeid ville dei helst unngå. Løysinga vart at dei måtte gje slipp på nokre av dei betalte matpausane. Det var ein bøyg, kan dei tillitsvalde fortelje.  Det du har, er godt å behalde. Så det sat langt inne å gje frå seg dei betalte matpausane, fortel dei tillitsvalde Hanne åsheim og Siw Østerdal. Fått det betre på jobb Då nokre av dei tilsette vegra seg mot å gje frå seg betalte matpausar, spurte dei tillitsvalde:  Men vil du ikkje ha det betre på arbeid? > Fagbladet 10/2013 > 33 ¸ˇAVDELING 1 På GRUBEN " 30 bebuarar. " Talet på årsverk har auka frå 25,5 til 28. " 40 tilsette, 16 av desse har heil stilling. " På denne avdelinga arbeider berre faste vikarar; 11 sjukepleiarstudentar og elevar i helsearbeidarfaget arbeider i helger og ferier. ¸ˇ¸ˇHeiltid ¸ˇ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL