¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇi telt fordi huset hennes er okkupert, eller bor i hus som er ødelagt av Israel. Jeg har møtt soldater med maskingevær på bussen og stått i kø ved checkpoints. For meg er det tydelig at israelvenner på tur ser og blir presentert for en helt annen virkelighet enn det jeg har opplevd. De færreste er klar over hvor manipulert og styrt turismen er av Israel. Turisme er en kamparena. De få palestinske aktørene har et svært begrenset handlingsrom til å fortelle sin historie. Det er bakgrunnen for mine kommentarer: 1) Det er en myte at det ikke fins et palestinsk folk. Det hevdes at landområdet var tomtª, at et folk uten landª kom til et land uten folkª i 1948. Det er ikke sant. Det har bodd palestinere der i hundrevis av år. Jordandalen var et frodig sted. Nå er den bare frodig for de israelske koloniene som tar alt vannet. Antallet palestinere går drastisk ned. Det påstås at de bareª er arabere og kan dra til et annet land. Israels okkupasjonspolitikk fører til at nye palestinere gir opp. Det er ikke de israelske jødene som trues med å bli presset ut av området  det er palestinere som blir det. 2) Det er en myte at Israel ikke okkupererª. Okkupasjonen er blitt så vanlig at mange ikke tenker over at mange palestinere har vært okkupert i mer enn 60 år, andre i mer enn 40 år, fra 1948 eller 1967. Og det er fortsatt Israel som har full kontroll både med Gaza og Vestbredden. Et område på størrelse med Hedmark fylke har hundrevis av israelske kontrollposter. Tegn på en hverdags-okkupasjon som styrer livet for palestinere, men som samtidig bidrar til at tusenvis av israelske kolonister (bosettere) kan bevege seg raskt og uten problemer. Det samme gjelder for alle slags varer og tjenester. Gaza er strengt bevoktet på alle kanter, og det er vanskelig å komme både ut og inn. Jeg tror israelvennerª ville ha godt av et besøk på grenseovergangene ved Erez eller Rafah. 3) Det er en myte at palestinere ikke vil ha fred. Etter den såkalte Oslo-avtalen har Israel målbevisst ødelagt alle muligheter for at to stater kan leve side om side. Landområdet er ødelagt, ikke bare ved bygging av en mur som skiller bønder fra jorda si og barn fra skolen sin, men ved veier, kolonier og infrastruktur som bare kan leses på en måte: Israel vil ha alt for seg selv, men ikke fred! Trygve Natvig ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇvillig til å tillate  og det viste seg ikke å være stort. Ingen fred var sikret, og ingen fred er i sikte 20 år senere. Den palestinske advokaten og folkerettseksperten dr. Anis Fawzi Kassim som deltok på seminaret via Skype, var enda tydeligere:  Osloavtalen er den mest ødeleggende fredsavtalen som noen gang er inngått i Midtøsten. Historisk sett har palestinernes rettigheter vært beskyttet i internasjonale avtaler. I Oslo-avtalen fikk vi ingenting. I stedet ble PLO en underkontraktør for okkupasjonsmakten. Vi er tilbake der vi begynte. Eller enda verre, situasjonen er dårligere for palestinerne nå enn før Osloavtalen, mener Kassim. Kjernen i den pågående konflikten er utvilsomt Israels fortsatte okkupasjon av Palestina. De israelske bosettingene i de palestinske områdene er ulovlige, ifølge folkeretten. En stadig ytterligere utvidelse av bosettingene undergraver det internasjonale samfunnets arbeid for å få gjenopptatt fredsforhandlingene. Dr. Anis oppfordret folk til å bruke internasjonalt lovverk til å bekjempe okkupasjonen. Han mener det er nødvendig med internasjonalt press mot Israel på alle områder  kulturelt, akademisk og økonomisk. Her kan fagbevegelsens og Fagforbundets ambassadørkorps spille en viktig rolle. Vi bør gjenreise LO-kongressens vedtak om en internasjonal boikott av varer fra de ulovlige israelske bosetningene. Ogvimåsatseendamerpåå videreutvikle samarbeidet med BDS-bevegelsen  en internasjonal organisasjon som blant annet mener boikott og sanksjoner mot Israel er nødvendige virkemidler  og at vi på den måten kan jobbe for å innføre økonomiske sanksjoner for å presse staten Israel til å respektere palestinske rettigheter og internasjonal lov. Norske myndigheter spiller selvfølgelig en viktig rolle i denne kampanjen. Farlige for- bindelserª  en rapport fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet  viser at norsk næringsliv og norske myndigheter støtter den israelske okkupasjonen økonomisk  både bevisst og ubevisst. Rapporten viser også hvordan norske selskaper importerer bosettingsvarer eller har handelsforbindelser med selskaper i de okkuperte områdene. Norge importerer israelske våpen, driver forskningssamarbeid med israelsk sikkerhetsindustri, og norske våpen blir brukt i de okkuperte palestinske områdene. 20 år etter Osloavtalen er ingen av de grunnleggende rettighetene til det palestinske folket innfridd, og en rettferdig og fredelig løsning er lenger unna enn noen gang. Fagbevegelsen må øke presset på Israel og styrke tidligere krav om at regjeringen må rydde opp og ta et oppgjør med Israels undertrykkelse og okkupasjon som undergraver palestinernes rett til selvbestemmelse. Israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet, og vi må minne verden om at det er okkupasjonsmakten Israel som må bære ansvaret for at denne dagen virker så langt unna. DEBATT Pause fra Midtøsten Vi følger oppfordringen om å ta en pause fra leserbrev om Midtøsten. Det betyr at debattinnlegg om dette temaet ikke kommer på trykk på ei stund. Redaksjonen Fagbladet 10/2013 > 57 Eddie Whyte fbaargang2013 fbseksjonHEL