¸ˇ Ungdommen er framtida Spennende ledervalg Christina Beck Jørgensen fra Elverum ble valgt til ny leder av Fagforbundet Ungdom på ungdommenes landskonferanse. Engasjementet er stort når ungdommen i Fagforbundet samles til landskonferanse. Temaer som boligpolitikk, lovfestet rett til læreplass og utdanningspolitikk ble ivrig debattert, i tillegg til Norges tilpasning til EU gjennom EØSavtalen.  Vi er også opptatt av egen organisasjon, og da spesielt ungdomsarbeidet. En viktig oppgave blir å skolere ungdomstillitsvalgte slik at de kan ta på seg oppgaver i det sentrale utvalget og i for- bundets organer både i foreningen og på fylkesnivå, sier Bech Jørgensen. Hun mener ungdommen spiller en viktig rolle i forbundets rekrutteringsarbeid.  For å opprettholde og øke medlemstallet, må vi fylle på nedenfra, sier hun. Derfor ønsker hun at fylkene tar ungdommen på alvor og slipper dem til i organisasjonen. Hun mener det er en viktig skolering av de unge Fagforbundets første og foreløpig eneste leder, Jan Davidsen, tar ikke gjenvalg. Landsmøtet skal velge hans etterfølger, og leder i valgkomiteen, Mari Sanden, holder kortene tett inntil brystet.  Vent til tirsdag 12. november. Da skal jeg avsløre alt, smiler hun lurt. Fagforbundet har en bredt sammensatt valgkomite som består av representanter for alle fylkene pluss to fra landsstyret. Komiteen startet arbeidet før sommeren, og nå har de begynt å diskutere konkrete personer.  Blir det hard dragkamp i en så stor komite?  Litt blir det jo, men egentlig ikke så mye. Det er en omfattende kabal som skal legges, der både geo- grafi og yrkesbakgrunn spiller inn. Vi skal jo ha 74 kandidater til hele landsstyret, pluss kontrollkomiteen, sier Sanden.  Er det ekstra utfordrende når ny leder skal velges?  Jan Davidsen har vært en markant og tydelig personlighet. Vi har ingen ambisjoner om å finne en ny Jan. Vår utfordring ligger i å finne  ikke bare lederen  men en ny ledelse som skal ta Fagforbundet framover, sier Mari Sanden. Valget finner sted tirsdag 12. november klokka 16. SEKSJONSLEDERE: Stein Guldbrandsen (t.v.), Raymond Turøy, Mette Henriksen Aas og Britt Silseth. Kampvotering i seksjonene Organisasjonen Etavforslagene som landsmøtet skal ta stilling til, er om seksjonslederne og lederne av ungdomsutvalget og pensjonistutvalget heretter skal velges av landsmøtet, og ikke som nå på landskonferansene i forkant av landsmøtet. Miljø Blantde20forslagene som er sendt inn til handlingsprogrammets kapittel om miljø, finner vi meninger om alt fra unødvendig plastemballasje til Kyoto-avtalens grenser for CO2-utslipp. Det er ventet at klima kan bli et av de store temaene på landsmøtet. Tariff Detersendtinnover hundre forslag til handlingsprogrammets kapittel om tariffpolitikk. Temaeneerblantannetrettentil heltid, tariffestede seniortiltak, og ikke minst mange forslag om at medlemmenes lønnsvekst må skje gjennom sentrale tillegg, og ikke ved lokale forhandlinger. Pensjon Detersendtinnen rekke forslag om både pensjon, uførepensjonogAFPsomskal behandles på landsmøte. Midtøsten Flereforeninger har sendt inn forslag om både økonomisk boikott av Israel og at Fagforbundet skal jobbe for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967. Samtidig er det sendt inn forslag om at forbundet skal ha en mer balansert tilnærming til konflikten i Midtøsten. å sende dem på konferanser og kurs, og syns det er synd at bare en og to ungdomsrepresentanter får plass i fylkenes landsmøtedelegasjoner. PF Det måtte kampvotering til for å velge ledere i to av seksjonene under landskonferansene på Gardermoen. I Seksjon kontor og administrasjon, vant Blitt Silseth med bare en stemmes overvekt. I Seksjon helse og sosial ble Raymond Turøy valgt til leder, mens valgkomiteens lederkandidat, Sissel M. Skoghaug, ble nestleder. I Seksjon samferdsel og teknisk og i Seksjon kirke, kultur og oppvekst ble Stein Guldbrandsen og Mette Henriksen Aas gjenvalgt uten motkandidater. Fagforbundets landsmøte Foto: Kjell Olufsen Dette blir viktige diskusjoner Fagbladet 10/2013 > 17 fbaargang2013 fbseksjonKIR