¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRedigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Oppgradering til helsesekretær ¸ˇKan rådmannen bare overse vernetjenesten? SPØRSMåL: Rådmannen i kommunen vår har bestilt en ekstern kartlegging av arbeidsmiljøet ved enheten vår uten å konferere med vernetjenesten. Vi mener både behovene for en kartlegging og kriteriene for den er spørsmål som skal behandles av hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU), men rådmannen mener dette ligger under arbeidsgivers styringsrett. Er det riktig? T.B. SVAR: Dere har absolutt alt på det tørre. Arbeidsgiver skal til enhver tid ha kontroll på arbeidsmiljøet og helseutviklingen til de ansatte. Dette skal skje ved en systematisk tilnærming der kartlegging kan være en av metodene. Som det står i arbeidsmiljølovens paragraf 6-2: Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.ª Styringsretten til arbeidsgiver er en restkompetanse, det vil si at den er sterkt begrenset av lover og avtaler, og er underlagt krav om saklighet ved beslutninger. Vi ønsker at arbeidsgiver gjennomfører konkrete og gode tiltak, men det må være basert på at partene skal tas med på råd og drøftinger før beslutningen er tatt. Selv positivt ladete tiltak kan bli oppfattet negativt hvis spilleregler og prosedyrer for slike saker ikke følges. I en liknende sak framholdt hovedverneombudet overfor arbeidsgiveren at forarbeidene til arbeidsmiljøloven viser til følgende: Informasjon skal gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. Drøfting skal bygge på informasjon fra arbeidsgiver, finne sted på det nivå for ledelse og representasjon som saken tilsier, og skje på en måte som og med et innhold som er passende.ª Det er verdt å merke seg at tillitsvalgtbegrepet her skal forstås som verneombud. Dette ble oppfattet som et godt innspill som førte til at arbeidsgiver la seg flat for kritikken. Hvis ikke grunnlaget for kartleggingen oppfattes som saklig, kan vi risikere at de som blir kartlagt, ikke føler tilstrekkelig trygghet. At heller ikke distribusjonen av rapporten og bruken av funnene er avklart, øker risikoen for at kartleggingen ikke fører til endringer som har betydning for virksomheten og de som jobber der. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv SPØRSMåL: Jeg er kontorfagarbeider og lurer på hvordan jeg kan oppgradere meg til helsesekretær på en kjapp, enkel og grei måte. Jeg kan ikke se for meg at tre år på videregående skole skal være nødvendig. Ikke vil jeg være autorisert heller. Jeg vil jobbe på skrivestue eller i resepsjonen på en poliklinikk. Nå har jeg fast 50 prosent stilling ved sentralbord på et sykehus, men jeg ønsker å jobbe 100 prosent. I.R. SVAR: Du bør ta kontakt med opplærings-/fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen der du bor. Her kan du be om en vurdering av din realkompetanse og hva du eventuelt trenger av tilleggsutdanning for å ta eksamen i helsesekretærfaget. Du må legge ved dokumentasjon som for eksempel Europass cv (veiledning og nedlasting for utfylling på http://siu.no/nor/Globalmeny/Europass/Europass-cv), samt vitnemål og attester fra rettelegging etter arbeidsmiljøloven og arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette for at du fortsatt kan fungere i arbeid, være viktige. Når du har måttet endre stilling på grunn av en skade, er det reglene i hovedtariffavtalen om rettigheter ved omplassering på grunn av sykdom, skade osv. som gir bestemmelser om dette. I pkt. 3.4 Omplassering er ordlyden som følger: Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/virksomhet pga. omorganisering, sykdom, tidligere utdanning og arbeidsforhold. Du har rett til realkompetansevurdering fra det året du fyller 25 år dersom du ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Utdanningsdirektoratet holder på å utarbeide retningslinjer for realkompetansevurdering. Disse vil bli sendt fylkeskommunene så snart de er godkjent av departementet. Det er også mulig å melde seg opp i fag som privatist. Det fins private aktører som har kurs på videregående nivå som kan tas av voksne via nettundervisning eller på deltid ved siden av jobb. Godkjente kursarrangører må bruke de godkjente læreplanene. Kontaktinformasjon til fylkene finner du på følgende nettadresse: http://www.udir.no/ Stottemeny/Om-direktoratet/ Kontaktinformasjon/. Wenche Skorbakk, rådgiver i Seksjon helse og sosial og leder for faglig råd helse- og oppvekstfag skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.ª Med utgangspunkt i din redegjørelse betyr det at du har krav på tidligere stillings lønn ved omplassering til annen stilling. Jeg anbefaler deg å ta dette opp enten direkte med arbeidsgiver eller ved hjelp av tillitsvalgt på arbeidsplassen din. Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat Fagbladet 10/2013 > 25 fbaargang2013 fbseksjonKIR