¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNordisk kirkegårdskongress Fagforbundet var godt synlig på Nordisk kongress for kirkegårdskultur i Oslo, med stand, støtte til studentkonkurranse og deltakelse på selve årsmøtet. Kongressen samlet 402 deltakere fra alle de nordiske landene. Spørsmål om navneendring skal utredes nærmere fram til neste årsmøte. Det ble enstemmig vedtatt etter forslag fra Fagforbundets Inger Strand. Foreningen er en ideell og uavhengig forening der formålet er å fremme god kirkegårdskultur og å utvikle framtidig kirkegårdspolitikk. PF ¸ˇ¸ˇNorsk representasjon i bibliotekkomite Jorun Systad (til venstre på bildet) fra Høyanger i Sogn og Fjordane er valgt inn i en verdensomspennende komite som arbeider med bibliotektilbud til barn og ungdom. Komiteen ligger under den internasjonale bibliotekarorganisasjonen Ifla (International Federation of Libary Assosiation and Institutions). Systad er biblioteksjef i Høyanger, og ble valgt som representant fra Fagforbundet. Forbundets representanter brukte kongressen blant annet til å fortelle hvordan de arbeider for å styrke bibliotekenes posisjon ved å påvirke politiske beslutninger, og mange representanter fra andre nasjoner var nysgjerrige på dette. PF ¸ˇNasjonalt senter til Bergen Høgskolen i Bergen blir vertskap for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.  Skal vi gjøre noe for å forebygge helseproblemer og helseforskjeller, må vi starte med barna der barna er, det vil si i skolen og i barnehagene, sa avtroppende helseminister Jonas Gahr Støre da høgskolen ble tildelt vertskapet. Senteret skal ha en landsdekkende funksjon og synlig- gjøre sammenhengen mellom helse og barn og unges læring. Det skal være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og den videregående skolen, og det skal drive formidling og rådgivning basert på forskning og utviklingsarbeid, blant annet ved å være en informasjonsbase med eksempler på god praksis. PF ¸ˇLange linjer lagt Nylig var rundt hundre tillitsvalgte samlet på Seksjon kirke, kultur og oppveksts landskonferanse for å se inn i glasskula og finne yrkesfaglige prioriteringer for den neste fireårsperioden. Nøkkelordene er folkehelse, kompetanse, tverrfaglig samarbeid og et godt arbeidsmiljø. Den største omveltningen vil komme innenfor kirka. Fjorårets skille mellom stat og kirke innebærer betydelige omstillinger for lokalt ansatte, samt statlig ansatte prester. Spørsmål om felles arbeidsgiver lokalt, arbeidsmiljø, ledelse og kompetansebehov skal finne sin løsning for nesten 8000 ansatte. End- ringer i offentlig gravferdsforvaltning (en eventuell overføring av ansvaret til kommunene) vil påvirke dem som har kombinasjonsstillinger som kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og legge press på lokale kirkelige enheter, sær- lig i små kommuner. Framtidas kulturpolitikk må ta utgangspunkt i det lokale kulturlivet. Vi er bekymret for den kulturelle grunnmuren. Framtidas kulturpolitikk må ta utgangspunkt i det lokale kulturlivet. De etablerte møte- og lærestedene, som bibliotek, kulturskole og fritidsklubber, må få ressurser til å videreutvikle seg slik at de kan spille den sentrale rollen de er tiltenkt, og som det er et stort behov for i samfunnet. Prosjektmidler kan aldri erstatte grunnbevilgninger. Dyktige ansatte er en forutset- ning for god kvalitet i skole, SFO og barnehage. Tillitsvalgte får en enda viktigere rolle som tilretteleggere og motivatører for at medlemmene tilegner seg mer kompetanse. Slik kan vi møte det økende presset om mer formalkompetanse. Ett eksempel på en konkret og viktig oppgave, er å øke kunnskapen om barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse, og se til at den blir brukt. Med disse grunntankene og det hyggelige faktum at seksjonen har fått nesten 9000 flere medlemmer de siste fire årene, står vi sterkt rustet til å drive yrkesfaglig og politisk påvirkningsarbeid fram mot neste korsvei. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 10/2013 METTE HENRIKSEN AAS Foto: Privat fbaargang2013 fbseksjonKIR