¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇRUSOMSORG Et hjertesukk fra en medarbeider Jeg så på nettnyhetene at kommunene i Sogn og Fjordane skal fjerne til sammen 16 stillinger som har vært øremerket til rusomsorg fordi alle midlene som tidligere var øremerket nå er en del av rammetilskuddet til kommunene. Samme dag kommer også Samdatas tall 2012 for spesialisthelsetjenesten. De sier at 72 plasser er forsvunnet i rusbehandlingen. Dette er tall fra 2012, og hvem vet hvor mange det vil ende på i 2013. Flere kjente, private, ideelle institusjoner måtte nylig stenge fordi de ikke fikk nye avtaler med helseforetakene. Flere brukerorganisasjoner har også mistet mye statstøtte, og det fører til sterkt redusert kapasitet. Dette er svært synd  de gjør mye godt arbeid, og de er flinke til å sette utfordringer på dagsorden. De er også gode støttespillere til den enkelte. Jeg savner de store overskriftene i nyhetsbildet. De overskriftene som kan utbasunere at vi er på full fart baklengs inn i framtida. Vi har en samhandlingsreform som har fått stor oppmerksomhet rundt samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene. Snart skal kommunene ha større ansvar for å tilrettelegge behandlingsløp. Et behandlingsløp for rusavhengige kan ta mange år. Vi trenger gode medarbeidere som kan følge den enkelte fra start til slutt. Ofte må ruskonsulenten bruke mye tid for å motivere misbrukere til behandling. Når de kommer så langt at motivasjonen er der, møter de et nytt problem hvis misbruket er av en slik art at BEHANDLINGSKØ: Rusavhengige har fått et dårligere tilbud i kommunene de siste årene, mener debattanten. Hvorfor kan ikke Norge fortsette å være et forbilde på solidaritet og godt samhold, så kan andre land fortsette å være dårlige eksempler? Hvis vi ser rundt oss, opplever innbyggerne i mange land kriser, krig og elendighet, mange mennesker er i nød og trenger vår hjelp for å overleve. Hver dag flykter enormt mange mennesker for å søke fred og ro. Hver eneste dag kjemper for å kunne stå opp til brød ogvann,ogdevetatmatog drikke ikke er en selvfølge. Hver eneste dag dør svært mange barn fordi de ikke får den medisinen og hjelpen de skulle hatt. Vi i Norge har gode og trygge rammer rundt oss, vi lever i et land med god økonomi, og vi trenger ikke å flykte fra krig eller kjempe for livet for at barna våre skal få mat og drikke. Er vi syke, får vi medisinsk hjelp i tide og sykmelding som sikrer oss lønn. Er vi sultne, har vi et kjøleskap med mange påleggssorter. Er vi tørste, kan vi drikke et av verdens reneste vann rett fra springen. Alt dette  og mye mer  er slett ingen selvfølge i mange land, og mange mennesker drømmer om frihet og rettferdighet. Frps bærekraftutvalg mener innvandrere truer den norske kulturen. Jeg vil presisere at det ikke er noen innvandrere som har mål og ambisjoner om å ta overª eller påvirke etnisk norske slik at den norske kulturen forsvinner for godt, eller blir påvirket. Tvert imot tror jeg mange kommer hit med mål om å lære den norske kulturen, språket og væremåten. Land rundt oss har også innvandring og kulturelt mangfold. Det har aldri skadet noen, men er tvert imot positivt på mange ¸ˇ54 > Fagbladet 10/2013 det er nødvendig med en tverrfaglig spesialisert behandling. Det er lange køer, og enkelte steder har opptil 50 ukers ventetid. Ruskonsulenten kan være en god støttespiller for å vedlikeholde motivasjonen med slike ventetider. Når den rusavhengige er kommet i behandling, spiller kommunen en viktig rolle. Den skal samarbeide om behandling og har et spesielt ansvar når behandlingen i institusjonen går mot slutten. Den rusavhengige måhaetstedåboogettilbud om meningsfull aktivitet. Mange har stort behov for økonomisk veiledning og hjelp i lang tid framover. Da er det fint at kommunene har en ruskonsulent som kan være med og koordinere alle hjelpetiltak. Mange kommuner har gjennom prosjektmidler opprettet denne stillingen. Men nå velger kommuner å legge disse ned på grunn av manglende øremerking. Det er en katastrofe for de rusavhengige, de mister den viktige personen i kommunen. Kommunene risikerer å miste gode fagpersoner. De som til sjuende og sist vil tape mest på dette, er den gruppa som sitter nederst ved bordet; de rusavhengige. Jeg syns det er på høy tid at vi får en opptrapping i det kommunale rusfeltet. Styrk kommunene slik at de har mulighet til å gi et godt tilbud til de rusavhengige. Rita Benjaminsen POLITIKK Usolidarisk fra Frp Da jeg leste innvandringsrapporten som Fremskrittspartiets bærekraftutvalg har utarbeidet, kunne jeg ikke la være å ta til motmæle. Utvalget har gått altfor langt med uttalelser og forslag til tiltak, og det er på tide at noen setter ned foten. En del av uttalelsene og tiltakene er umenneskelige, og tiltakene hører ikke hjemme i norsk innvandringspolitikk i det hele tatt. Mange av forslagene er i strid med internasjonale avtaler. Norge har alltid vært et forbilde når det gjelder solidaritet og har alltid bistått mange land rundt om i verden. Frp mener at innvandringen i Norge ikke er bærekraftig og altfor dyr. De viser til at land som Danmark og Finland allerede har innført flere av partiets forslag til tiltak. Men hvorfor skal vi følge etter? Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR