¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇTrygg på jobb i Nav De kontoransatte i Fagforbundet vedtok under landskonferansen en uttalelse med krav om økt sikkerhet på Nav-kontorene. I uttalelsen heter det blant annet at ansatte i Nav har fått ufortjent mye negativ omtale. Seksjon kontor og administrasjon understreker at truslene som ansatte i Nav utsettes for, er et resultat av en samfunnsutvikling der både rusomsorg og psykiatri er forsømt. Vi understreker at i en etat der mennesker skal hjelpe mennesker, må tilgjengelighet aldri gå på bekostning av tryggheten til ansatte og brukere. Landskonferansen ønsker derfor at utfordringene knyttet til bemanningssituasjonen i Nav blir en del av mandatet til arbeidsgruppa, som er opprettet for å gjennomgå sikkerhetssituasjonen for ansatte og brukere i Nav. Det er tilstrekkelig antall ansatte som er den beste garantien for en trygg arbeidsplass uten trusler og vold, mener Seksjon kontor og administrasjon. VV ¸ˇOppgavefordeling på ville veier Mer bruk av helsesekretærer kan frigjøre mye arbeidstid for leger og sykepleiere, tid som de i stedet kan bruke på pasientene, heter det i en uttalelse fra landskonferansen til Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Oppgavene til leger og sykepleiere i sykehus har endret seg mye de siste åra. Legene har fått flere administrative oppgaver som andre yrkesgrupper har kompetanse og anledning til å gjøre. Måle- og rapporteringshysteriet rammer ledere i helsetjenesten. Legene er blitt overbetalte helsesekretærer. De bruker mindre tid på pasientrettet arbeid og mer tid foran pc-en. Landskonferansen påpeker at ved nedbemanning i sykehusene blir dette problemet enda større. En av begrunnelsene helseledere gir for ikke å opprettholde antallet kontoransatte, er at det framover blir bortfall av arbeidsoppgaver. Vi mener bestemt at sekretæroppgavene ikke blir overflødige og ser med stor uro på at oppgaver skilles ut under dekke av ikke å være kjerneoppgaver. Dette gjør arbeidsplassene sårbare og lite egnet til å tenke tverrfaglig, heter det i uttalelsen. VV ¸ˇKlar for fire spennende år Landskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon har valgt nytt styre og vedtatt hovedlinjer for seksjonsarbeidet de neste fire årene. For meg blir det fire spennende år som leder av seksjonen. Jeg gleder meg til å ta fatt og til å videreføre arbeidet i en seksjon som er inkluderende, framtidsretta og yrkesfaglig svært omfattende og kompetent. En stor takk til Gerd Eva Volden som har ledet arbeidet i ti år. BRITT SILSETH ¸ˇJeg er stolt og ydmyk, og klar til innsats. Sammen med et flott styre og dyktige tillitsvalgte skal utfordringer tas på strak arm. Vi har alt hatt vårt første møte, og jeg er sikker på at vi finner en arbeidsform som gagner alle i seksjonen. Takk for tilliten. Landskonferansen hadde spennende innledere og diskusjoner. Seksjonen har et stort mangfold av yrker, arbeidsoppgaver, utdanninger og kompetanse. Alle SKA-medlemmer skal Det er viktig at organisasjonens arbeid nasjonalt speiler det behovet som medlemmene har lokalt. føle yrkesfaglig tilhørighet, og derfor er arbeidet med anerkjennelse av både real- og formalkompetanse en rød tråd i de vedtatte hovedlinjene. I hovedlinjene for seksjonsarbeidet er de yrkesfaglige politiske prioriteringene delt i fire; de dekker ¸ˇyrkesfaglig arbeid generelt, videregående utdanning, fagskole og høgskole- og universitetsutdanning. Hovedlinjene vil bli til et dokument som det er viktig at seksjonstillitsvalgte både i fylkeskretsen og i fagforeningene bruker aktivt, slik at den yrkesfaglige politikken blir allemannseieª. Det er viktig at organisasjonens arbeid nasjonalt speiler det behovet som medlemmene har lokalt. Vi må gi noe til alle, skal vi klare å holde på medlemmene og verve flere. Seksjonsarbeidet må være forankra både lokalt og sentralt. At Fagforbundet og seksjonene også står foran nye politiske utfordringer med ny regjering, endrer ikke den yrkesfaglige retningen. Men alt henger sammen, og med det vi har sett fra Erna Solbergs mannskap så langt, blir hele Fagforbundet viktig for å demme opp for en politikk med mer privatisering, mindre penger til kommunal sektor og press på arbeidsmiljøloven. Jeg lover at vi i styret skal stå på for medlemmene i SKA. Vi vil være lydhøre for alle innspill. Det er dere ute på arbeidsplassene som er grunnmuren vår. 38 > Fagbladet 10/2013 Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug fbaargang2013 fbseksjonKON