¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇ¸ˇ¸ˇJorun Systad Biblioteksjef i Høyanger kommune og medlem av Faggruppe bibliotek Ellen Ovenstad Rådgiver i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. På årets internasjonale bibliotekkongress la spesialister fra flere fagfelt fram en rapport som sammenfattet større samfunnsendringer i fem hovedtrender. Rapport fra framtidas bibliotek Rapporten  som ble omtalt som en rapport fra framtida  har tittelen Riding the Waves or Caught in the Tide? Navigating the evolving Information Environment. Eller på norsk: å ri på bølgene eller bli fanget av tidevannet? Hvordan navigere i et informasjonssamfunn i rask endring. I denne artikkelen tar vi opp to av hovedtrendene, og deler noen refleksjoner om hvilke utfordringer vi ser for bibliotek og samfunn. TREND 1: Ny teknologi vil både utvide og begrense hvem som har tilgang til informasjon. Mens det tidligere var en stor fordel å ha sitt eget 12-binds leksikon i bokhylla, er det nå digitale søkemotorer som gjelder. Dem har vi ofte med oss i lomma i form av en smarttelefon, som til enhver tid kan finne svarene vi trenger. Når informasjon blir tilgjengelig digitalt, forutsetter det at alle har tilgang til slike medier. Den analogt tilgjengelige informasjonen foreldes og forsvinner. De som ikke har tilgang til digitale medier, har heller ikke tilgang til oppdatert informasjon. Men det er ikke slik at alt som kommer opp på Google og andre søkemotorer er god og riktig informasjon. Siden vi har en tendens til å velge enkle løsninger, vil vi klikke på det som står øverst på siden. Satt på spissen: Vi står alle i fare for å bli grundig lurt. Informasjonskompetanse betyr at vi må vite hva vi leter etter, og så være i stand til å vurdere informasjonens gyldighet og relevans. Er dette noe hver enkelt av oss må ta ansvar for selv, eller er det en samfunnsoppgave å bidra til gode kilder og kunnskap om hvor kildene fins? Siden tilgang til relevant informasjon er en forutsetning for et fungerende demokrati, mener vi at det er et samfunnsansvar å legge til rette for at alle borgere skal kunne finne viktig informasjon uten for store anstrengelser. Det lokale folkebiblioteket har en svært viktig rolle i dette, ikke minst med tanke på at mange eldre allerede kjenner på kroppen at de ikke aktiv formidling av litteratur, kultur, samfunnsdebatt og bibliotekets rolle som møtested. Er en aktiv og kritisk formidling av informasjon det viktigste samfunnsoppdraget for biblioteket? Hvilke andre instanser kan vi stole på at vil gi oss svar ut fra informasjonsfaglige hensyn, og ikke ut ifra det som er lettest tilgjengelig, og som tjener deres egne interesser? Google gir deg tusenvis av svar, biblioteket gir deg det riktige! TREND 2: Nettbasert undervisning vil demokratisere global læring, og endringer vil oppstå gjennom disruptiv teknologi. Den andre trenden vi har sett på handler om utdanningssystemet og ¸ˇ¸ˇ36 > Fagbladet 11/2013 Folkebiblioteket må få tilført ressurser til å ivareta sin funksjon som demokrati- og kunnskapsarena.ª er en del av det digitale samfunnet, og ofte kan kjenne seg som annenrangs borgere. Biblioteket bør være den instansen hvor alle kan være trygge på å få hjelp til å finne relevant og kvalitetssikret informasjon. Bibliotekets folkeopplysningsrolle har druknet i forventningene til mer synet på kunnskap og kompetanse. Rapporten sier at nettbasert utdanning vil demokratisere og forandre selve utdanningssystemet. Flere universiteter og høyskoler legger ut forelesninger på nett, noen åpne  andre i lukkede fora. En organisasjon som Ungdom og fritid har lagt ut flere minikurs på sine fbaargang2013 fbseksjonKIR