¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇTrendrapport oversatt til norsk Norsk bibliotekforening har sørget for at Iflas Trend Report er oversatt til norsk. Rapporten er en samlet gjennomgang av trender som påvirker både bibliotek- og informasjonsarbeid, og peker på viktige utfordringer framover. Les mer om temaet i fokusartikkelen side 36. Den oversatte rapporten er lagt ut på fagforbundet.no/skko. PF ¸ˇArbeidsmiljøet er viktig Ventilasjon og temperaturforhold på arbeidsplassen har stor betydning, særlig for dem som føler seg uopplagt på jobb eller i en læresituasjon. Det viser en ny undersøkelse TNS Gallup har gjort for Enova.  Det har vært mye fokus på hva gamle og utslitte skolebygg gjør med barns læringsforhold. Også i arbeidslivet er det mye å vinne på å modernisere folks fysiske arbeidsmiljø, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova. PF ¸ˇFagdager for museumsansatte Seksjonen har invitert til fagdager 10. og 11. desember i Oslo for medlemmer som jobber i museer. På programmet står blant annet omvisning i det nye Arbeidermuseet, faglig påfyll og yrkesfaglig arbeid. Det blir også diskusjoner og sosialt samvær. Det er sendt ut informasjon til alle fylkesseksjonslederne, med oppfordring om å finne fram til to museumsansatte fra hvert fylke som vil delta på samlingen. All påmelding skal gå via fylkesseksjonslederne. PF ¸ˇNasjonal konferanse om barnehager Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inviterer til nasjonal konferanse om barnehager, der temaet er forholdet og samarbeid mellom stat og kommune på barnehageområdet. Konferansens primære målgruppe er rådmenn, ordførere og andre lokale politi- kere, barnehageansvarlige i kommuneadministrasjonen og private barnehageeiere. Konferansen vil også være svært aktuell for medlemmer i Sametinget, fylkesmenn, ansatte på universiteter og høgskoler, samt ulike organisasjoner. Det vil også være mulig for andre grupper å delta. Konferansens gjennomgangs- tema er forholdet stat og kommune og deres felles ansvar for å gi et kvalitativt godt og likeverdig barnehagetilbud i hele landet. Det inkluderer samarbeid, tillit og forventningsavklaring mellom lokale og sentrale myndigheter. Konferansens første dag skal være praksisnær og synliggjøre barnehagens betydning i et helse- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Konferanses andre dag skal gi en presentasjon av ny forskning om barn og barnehagen som dokumenterer hvilken betydning god kvalitet i barnehagen har for barnas utvikling. Du kan melde deg på via nettadressa www.detviktigste.no. PF ¸ˇVerdifulle kirkepoteter I kirka er det en god del potetjobbing, med ansatte som gjør mye forskjellig. Når vi nå står overfor store omveltninger innenfor kirkeområdet, er det viktig at realkompetansen hos de ansatte synliggjøres. Men hvilke endringer er det vi snakker om? Stålsett-utvalgets utredning om Det livssynsåpne samfunnª foreslår blant annet en speilvending av dagens gravferdslov (kommunen overtar det offentlige gravferdsansvar) og endret vigselspraksis. Det berører Den norske kirkes rolle i samfunnet og alle som arbeider innenfor kirke- og gravferdssektoren. Kirkeloven av 1997 markerte et skille mellom den lokale kirke og kommunen. I 2012 ble det et skille mellom staten og Den For medlemmene framstår Den norske kirke først og fremst som lokal. Det må den få fortsette å være. norske kirke. årene framover vil for de mange lokalt ansatte og for statlig ansatte prester, være preget av betydelige omstillinger. Spørsmål om felles arbeidsgiver lokalt, arbeidsmiljø, ledelse og kompetansebehov skal finne sin løsning ¸ˇfor 7000 8000 ansatte. Endringer i offentlig gravferdsforvaltning vil få store konsekvenser for dem som i dag har kombinasjonsstillinger som kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, og det vil legge press på lokale kirkelige enheter, særlig i små kommuner. Den lokale kirka står mange steder overfor nedskjæringer som går ut over kirkas medlemmer. Samtidig ser vi at Den norske kirke har fått flere stillinger og ressurser på bispedømmeplan og i Kirkerådet. For medlemmene framstår Den norske kirke først og fremst som lokal. Det må den få fortsette å være. Derfor må Stortinget være aktiv som lovgiver for kirka og bidra til å holde den både landsdekkende og lokal, slik at medlemmene får de kirkelige tjenester de ønsker  på hjemmebane. METTE HENRIKSEN AAS ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 11/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR