¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPIT PARION ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.pirion.no Papir eller brett? ¸ˇ¸ˇEg blir stadig kontakta av barnehagefolk eller foreldre som med vantru og dårleg skjult stoltheit kan fortelje om småborna sine, gjerne under 1 år, som brukar finge- ren til å sjekke ut bøker, magasin, TV-ar eller vindauge, men som forfjamsa snur seg til den vaksne: Det skjer jo ingenting? sjølv er digital, kan ein stusse over at det er bøker i papirversjon som får mest merksemd når nye tiltak skal styrkje born si leseevne. Sjølvsagt skal born lese bøker, og sjølvsagt skal vi lese saman med born! Men viss vi verkeleg ønskjer å ta born på alvor og gripe fatt i deira eigen erfaringsbakgrunn, bør vi ikkje utvide det å lese saman eller leike med språk til eit verktøy som dei treng øving og kunnskap på til dei seinare oppgåvene ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ© Senter for IKT i utdanningen BARBRO HARDERSEN ER SENIORRåDGIVER VED SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN i livet? Det er ingenting i vegen for å lese ei bok på papir og på brett annankvar gong. For tenk deg sjølv, dersom du må velje anten papir eller det digitale i kvardagen din? Det finst mange gode bøker, både i papirversjon OG i appform. Kva med å spørje borna om likskapar og ulikskapar? Vil ikkje det fremje språkstimulering og refleksjon? Dessutan finst det mange tilleggsaktivitetar for borna på mange appar, noko som gjev ein meirverdi samanlikna med bøkene. Det er dei vaksne sitt ansvar å finne ut kva behov barnet har, og kva som passar best for å møte dette. Vi treng ikkje tenkje anten/eller! For sjølv om vi lett kan tenkje at 1-åringen er superbrukar på skjermane, og at dei faktisk ikkje kjenner til ei verd utan, handlar det om å ruste kvart enkelt barn med mangfaldige og relevante erfaringar, slik at dei best kan møte framtida. Så kva med Ja takk, begge delar? facebook/pirion ¸ˇ¸ˇStadig fleire vaksne, kanskje særleg nybakte foreldre, oppdagar at smarttelefonen eller nettbrettet deira helt utilsikta blir favorittleika til borna. På grunn av sin handterlege storleik og enkle trykkefunksjon gjev trykkskjermar borna respons på eiga utforsking med ein gong! Det motiverer til meir øv og prøv! Vi meiner det er viktig å styrkje born si leseevne gjennom språkstimulering i dette landet. For oss som har sett magien når born blir motiverte til å samtale og fortelje etter å ha trykt i veg og kome gjennom for eksempel ei digital historie på eit nettbrett, er det naturleg å ønskje meir forsking og satsing på korleis digitale verktøy kan styrkje språkutvikling. Fordi mange nå ikkje lenger snakkar om ein digital barnekultur, men om eit samfunn der alle grupper stort sett omgjev seg med skjermar eller dingsar, og det slik kan hevdast at barnekulturen i seg www.pirion.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfor deg som jobbar med barn @avisapirion ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKultur, språk og litteratur Faste spalter: BOKPRAT | MIN BARNEHAGE | LES FOR MEG | AKTUELT På nettsida vår kan du og lesa om Pirionkurs: Korleis kan vaksne bli medvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPiRion Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om ¸ˇ¸ˇdu har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PIRION ER STØTTA AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 7 /2013, 14. årgangen  ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Heimeside: www.pirion.no Ansvarleg redaktør: Astrid Eidhammer 42 > Fagbladet 11/2013 Hjelmeland, mob. 97 19 47 88 E-post: pirion@pirion.no Korrektur: Dag Gjerde Formgjeving: Salikat design ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR