¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Enkelte steder utgjør vikarlønn en firedel av lønnsutgiftene. Lav grunnbemanning med stor bruk av innleide vikarer fordyrer driften, mener han. Endrer sektoren Ordfører Tage Pettersen (H) sier til Fagbladet at han er enig med Fagforbundet i at det beste er faste stillinger, selv om Moss i dag bruker enorme beløp på variabel lønn. Jeg registrerer at rådmannen og tillitsvalgte har hver sin fasit i forhold til hvor stor grunnbemanningen egentlig er, men ingen er uenig i at faste stillinger er best, sier han. Han viser til at det er arbeidsrutiner og arbeidsformer som først og fremst må endres i sektoren. Ifølge Pettersen har kommunen hatt et overforbruk i sektoren i mange år med vekslende farge på politisk ledelse. Det har vært en kultur for bare å bevilge penger. Politikere har ikke stilt spørsmål ved overforbruket, men nå har vi rett og slett ikke råd til dette lenger, mener han. Opprydning må til I vår ble det foreslått å kutte 38 årsverk. Da gikk Fagforbundet Moss gjennom arbeidslister på samtlige sykehjem. De kunne dokumentere at det allerede ble kjøpt inn vikartjenester tilsvarende 210 årsverk. Da framstod det for de fleste som absurd å kutte i faste stillinger. I Moss har vi allerede deltidsarbeidende som jobber hundre prosent eller mer. Vi jobber med å få reelle stillinger til et titalls medlemmer, og dette burde det vært ryddet opp i for lenge siden, og vi forlanger at det må gjøres før eventuelle nedskjæringer, sier Bergflødt. Større inntekt dekker bare så vidt utgiftene Den delen av inntektsveksten som kommunene skal bruke på å gi flere innbyggere gode tjenester, dekker så vidt de økte utgiftene dette medfører, ifølge Kommunenes interesseorganisasjon KS. I den grad kommunene har fått økte inntekter, har den også fått økte utgifter, sier sjeføkonomi i KS, Per Richard Johansen, som svar på hvorfor pengene aldri strekker helt til i kommunene. Netto driftsresultat har ligget om lag uendret i kommunene de siste årene. Den rødgrønne regjeringen sørget for at nye kommunale satsinger ble fulgt opp av nye penger. Men et begrenset handlingsrom gjør at kommunepolitikerne likevel må prioritere knallhardt. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter de siste årene har i stor grad gått med til å dekke økende pensjonskostnader, aldring i befolkningen og høy befolkningsvekst. Veksten har altså ikke gitt økt handlingsrom for kommunepolitikerne, sier Johansen. Veksten i tjenestetilbudet øker først og fremst på grunn av rekordhøy befolkningsvekst på grunn av høy arbeidsinnvandring. I regjeringens budsjettforslag er kommunenes frie inntekter økt med 280 millioner i forhold til Stoltenberg-regjeringens, opp til 5,48 milliarder totalt. Per Richard Johansen, sjeføkonom i KS. Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS kaller dette en videreføring av mulighetene for kommunene til å fortsette slik de gjør i dag. Han understreker samtidig at dette er bildet for et samlet KommuneNorge og at det kan være farlig å generalisere. Statsbudsjettet vil ha ulike virkninger ut ifra kommunenes velferdstilbud. I mange kommuner kan det bli innstramninger på noen områder for å gi plass både til nye prioriteringer og til nærmest tvungen utgiftsvekst, sier Eide. ¸ˇ¸ˇMange frykter for jobbene i Rana ¸ˇ Dette er det verste budsjettet jeg har vært med på å jobbe i forhold til, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Rana, Siw Østerdal, om årets budsjettforslag. Kommunen må spare inn rundt 150 millioner kroner over en fireårsperiode, og allerede på bud- sjettet for 2014 må driften kuttes med mellom 40 og 60 millioner. I en slik situasjon er jeg redd for jobbene. Rana har et politisk flertall som åpner for at flere av de kommunale tjenestene kan konkurranseutsettes og privatiseres. Vi har renholdere og driftsteknikere som er engstelige. Østerdal kritiserer også ordfører Kai Henriksen (H), som avdramatiserer situasjonen og kaller neste års budsjettforslag for en justering av driften. Hvis ansatte må gå fra jobbene sine, vil jeg ikke akkurat kalle det en justeringª, sier Siw Østerdal. ALVORLIG: Jeg vil ikke akkurat kalle det en justering av driften hvis ansatte må gå fra jobbene sine, sier Siw Østerdal i Fagforbundet Rana. 18 > Fagbladet 11/2013 Foto: Per Flakstad Foto: Johnny Syversen, KS fbaargang2013 fbseksjonKON