¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRedigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ¸ˇReiseforsikring i høyden SPØRSMåL: Jeg har reiseforsikring gjennom LOfavør. Dekker den ulykke eller skade som skjer i områder som ligger høyere enn 4000 meter? Jeg skal på fjelltur  ikke klatretur  opp mot 6000 meter, og lurer på om jeg trenger en ekstraforsikring. R. SVAR: Reiseforsikringen har ingen begrensning på høydemeter. Imidlertid er det unntak for fjellklatring og deltakelse i ekspedisjoner. Det vil si en reise som krever større og spesiell utrustning for et bestemt formål. Må du for eksempel bruke klatreutstyr for å bestige fjellet, er det ingen dekning i forsikringen. Skal du på fjelltur med guide, og du har med deg utstyr som telt og turklær, så er ikke dette regnet som en ekspedisjon, og da skal du være dekket for sykdom/skade på reisen. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 ¸ˇHøytidsturnus SPØRSMåL: På min avdeling jobber vi seks ukers turnuser. Vi pleier ikke å ha spesielle høytidsturnuser, men går den fastsatte turnusen vår. Vi hadde jule- og påsketurnus i to år for noen år tilbake, men det kom en del klager fordi vi ikke visste hvordan vi skulle jobbe før høytidsturnusen ble lagt fram. Hvis vi har behov for fri til påske eller jul, er avdelingsleder behjelpelig med å tilrettelegge slik at vi kan jobbe inn fridager eller ta ut feriedager. I år jobber jeg på ni av de røde dagene. Jeg tok en feriedag 2. påskedag, og har tenkt å bruke to feriedager 1. og 2. juledag fordi jeg ønsker fri. Nå er jeg blitt fortalt at jeg har krav på fri med lønn på tre av de ni røde dagene. Stemmer dette? A.K. SVAR: Du skriver ikke hvor du jobber, så jeg tar utgangspunkt i at du jobber tradisjonell turnus med dag- og kveldsvakter i kommunal sektor. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstida, også arbeid i helger og høytider. Mange steder der Fagforbundet har medlemmer, lages det spesielle høytidsturnu- ser. En slik avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstida i høytidene skal være en avtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Du skriver at dere ikke lager egne turnuser for høytidene. Da er det lovens hovedregel som skal følges. Etter arbeidsmiljøloven ß 10-8 (4) er hovedregelen at en arbeidstaker som har jobbet en søneller helgedag (røde dager) skal ha påfølgende rød dag fri. Rød dag er definert i arbeidsmiljøloven ß 10-10(1) som tidsrommet fra klokka 18.00 dagen før til klokka 22.00 den røde dagen. Fri på røde dager gir ikke grunnlag for trekk i lønn eller krav om senere innarbeiding av dagen. Dette er lovens minstekrav. Hvis driften tillater en ytterligere reduksjon i bemanningen ut over følgende rødª dag fri, skal det gis fri med lønn utover dette. Du spør om du har krav på fri tre av de røde dagene? For å finne ut det, tar du utgangspunkt i grunnturnusen din. Hvis du jobber siste søndag før jul, skal du ha fri julaften hvis du har seinvakt og 1. juledag uten trekk i lønn. Hvis du job- ber 1. juledag, skal du ha fri 2. juledag osv. Det er ikke opp til arbeidsgiver å bestemme om du kan få fri eller ikke, ei heller når du skal ta fri. Du skriver at du har tatt ut feriedager på røde dager. Det er ferieloven som hjemler hvor mye ferie vi har krav på og når den skal tas ut. I ferielovens ß5 står det at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helgeeller høytidsdager. Dette betyr at det ikke er anledning til å ta ut ferie på høytidsdager, slik dere har praktisert. I stedet vil jeg anbefale at dere lager egne turnuser for høytidene. På arbeidsplasser der ansatte ønsker å samle fritida i løpet av høytiden krever det avtale med tillitsvalgte. Det er ikke anledning for arbeidsgiver å avtale dette med den enkelte arbeidstaker. Slik jeg forstår deg ønsker du å samle fritida di. Du bør derfor ta kontakt med tillitsvalgt slik at dere får laget høytidsturnuser. Siv Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet Fagbladet 122013 > 25 fbaargang2013 fbseksjonHEL