¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇBruker ostehøvel i budsjettarbeid Bekymring for ostehøvelens renomme var en av mange meldinger Jens Stoltenberg fikk med seg fra Fagforbundets landsmøte.  Ostehøvelen som før skapte assosiasjoner til en god frokost, bringer nå tankene over på budsjettarbeid i Kommune-Norge, sa en bekymret Kurt Rønning, en av to ledere for SHS-delegasjonen på landsmøte. Ostehøvelens dårligere omdømme skyldes ifølge Kurt Rønning at flere og flere opp- gaver blir desentralisert.  Nærhet til tjeneste- ne for brukerne er bra. Men kommunene må få økonomisk handlingsrom. Sam- handlingsreformen er ett av flere eksempler på at oppgaver flyttes ut til kommunene, uten at hele finansieringen følger med, påpekte Rønning, og oppfordret Stoltenberg til å ta opp denne kampen i opposisjon. KES ¸ˇ¸ˇFordel sykehusoppgavene bedre Iren Mari Luther, sykepleier og medlem av SHS-delegasjonen på landsmøtet, oppfordret Jens Stoltenberg til å ta med seg noen tanker om oppgavefordeling i spesialisthelsetjenesten. Statistisk sentralbyrå har framskrevet behovet for helsepersonell til 28.000 sykepleiere og 57.000 helsefagarbeidere fram mot år 2035.  Vi bør vurdere om perso- nellgrupper kan brukes på en annen måte, sa Luther. Hun framhevet at helsesekretærene har it-kompetanse som kan løse mange administra- tive oppgaver.  Det er også stort behov for opera- sjonsteknikere. Det er derfor en ide å etablere utdanning for operasjonsfagarbeidere. Vi oppfordrer deg til å jobbe sammen med oss for en slik ordning, det ville løse et stort problem, sa Iren Mari Luther. KES ¸ˇ¸ˇKommunene sløser med arbeidskraften  Kommunene ser ikke hvilken kompetanse de har i sin egen arbeidsstokk. Det er sløsing med arbeidskraften om ikke ansatte blir verdsatt, sa SHS-delegat Veronica Løken på landsmøte. Helsesektoren med å rekruttere nok personell. Og verre skal det bli.  Underlig da at mange arbeidsgivere ikke verdsetter det personellet de har, men stadig rasler med omgjøringssabelen, syns Veronica Løken.  Alle ansatte, også de som ikke har en formell helse- og sosialfaglig utdanning, skal ta del i kompetanse- utvikling. De er også en ressurs som arbeidsgiver kan bygge videre på, sier SHS-delegaten som går inn for at tillitsvalgte skal tas med i planleggingen av nye tilbud i kommunene. KES ¸ˇ¸ˇJa takk, etikk takk! I helse- og omsorgstjenesten møter vi etiske problemstillinger hver dag. Vi må for eksempel ta stilling til hvordan vi skal fordele tid og ressurser på en god og rettferdig måte, og hvordan vi kan få til en god dialog med brukere og pårørende. Det er krevende for både ansatte og ledere å bygge opp gode kulturer for å utvikle etisk kompetanse. Mange opplever at hverdagen i helse- og sosialsektoren er travel, at det er vanskelig å gjennomføre omfattende opplærings- og utviklingsprogrammer i etikk. Samtidig har etisk refleksjon en viktig plass i arbeidet for gode tjenester og et godt arbeidsmiljø i helse- og sosialsektoren. Du kan bidra til at det blir ny giv i etikkarbeidet på din arbeidsplass i 2014. Derfor er Fagforbundet med i Samarbeid om etisk kompetanseheving, et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, yrkesorganisasjonene og KS. ¸ˇDet legges stor vekt på at etisk refleksjon skal være praksisnært og knyttet til problemstillinger den enkelte ansatte møter i arbeidshverdagen. De fleste kommunene er med. Kjenner du ikke til prosjektet i din kommune eller bydel, så spør etter det! Det er fortsatt mulig å melde seg på. Prosjektet har utviklet nyttige og gode refleksjonskort, samt e-læringsprogrammet Etisk refleksjon. Seksjon helse og sosial i Fagforbundet har også etikk-kortstokker innenfor flere fagområder som egner seg til bruk i en hektisk hverdag. Du finner kortene og e-læringsprogrammet på Seksjon helse og sosials hjemmeside www.fagforbundet.no/shs. Du kan bidra til at det blir ny giv i etikkarbeidet på din arbeidsplass i 2014. Det er ikke så mye som skal til for å komme i gang med jevnlige refleksjoner i hverdagen. Trekk et kort  og ta en etikkprat! Raymond Turøy ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL