¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANBUDSIVER: Fagforbundet Troms ønsker ikke å leke stolleken med arbeidslivet, noe de mener de borgerlige politikerne legger opp til. bemanning til å utføre de oppgaver det påhviler helsepersonell ut fra lover, regler og bestemmelser. Gjennom seminarer, etisk og faglig veiledning og besøk av etikkfaglig kompetanse i mange kommuner, kommer det fram store mangler i eldreomsorgen i Norge. Dette har igjen ført til mange bekymringsmeldinger til Rådet for sykepleieetikk. Ofte er det ansatte som tar kontakt om etiske dilemmaer og marginaliserte forhold. Fortellinger og inntrykk gir grunn til faglig og etisk uro. Det er ikke nok at om lag 70 prosent av pasientene er tilfreds med tilbudet når det betyr at 30 prosent ikke har det bra  dvs. flere tusen uverdige skjebner hvert eneste år. Til tross for dette, følges det ikke opp med konkrete tiltak fra kommunene. Det er så store mangler både på kompetanse og personalressurser at det er umulig å bygge sterke fagkulturer. Mangelen på bemanning fører til at fagfolk slites ut og ikke makter å stå løpet ut. Både ansatte og pårørende har i årevis varslet om uverdige forhold uten å bli hørt. Det er heller ikke nok at kontrollkommisjonen peker på at det trengs mer utdanning for å få bukt med problemene. Hva slags utdanning? Av hvem? Og når? Utdanning og danning av ansatte betinger personalressurser som kan gi rom og tid til solide læringsprosesser kombinert med komplekse daglig pleie- og omsorgsfunksjoner. Uten økende grunnbemanning er det vanskelig å tro på forbedringer. Mantraet flere varme hender til eldreomsorgenª er uforpliktende og innholdsløst. Det er flere utdannede sykepleiere vi trenger. Og når dette mangler, settes ufaglærte til komplekse pleiefunksjoner og møter etiske dilemmaer de ikke har faglig ballast til å mestre. Som samfunn har vi ikke innsett de faktiske behov omsorgen for skrøpelige eldre innebærer. Vi jukser med erkjennelser av menneskers grunnleggende behov for fysisk pleie og helsehjelp gjennom livets siste fase. De fleste trenger heldøgns pleie, lindring og trøst for å få en verdig slutt på livet. Vi må slutte å presse de mest hjelpetrengende til alenehet og utrygghet, og omsorgsteknologi er ikke svaret. Ofte er det enklere å få ekstra midler til tekniske hjelpemidler enn til ekstrabemanning. Etter samhandlingsreformen 2012 er de skrøpeligste eldre og døende taperne på grunn av stadig færre sengeplasser i sykehus og for få sykehjemsplasser i kommunene. Det fins ingen tydelig plan for å prioritere dem med tilmålt tid. Sykehjemmene er stedene der de fleste skal få ro, lindring og tilstedeværelse av personalet. I dag utskrives skrøpelige eldre raskt ut av sykehusene, uten å vite hvor de skal tilbringe de siste ukene av sitt liv. Vi trenger en endring og kulturbygging gjennom tilstedeværende, tydelige og ansvarlige ledere der tjenestene utføres, som forstår og evner å gi faglig og moralsk støtte til ansatte. Altfor mange ledere er ansiktsløseª og utilgjengelige, med omfattende administrative oppgaver. Det er et paradoks at jo høyere utdanning helsepersoner har, jo mer sitter de innestengt på kontorer bak en pc. Politikere evner ikke å se sammenhengen mellom godt lederskap, faglig kulturbygging og kvalitet på avdelingene. Tydelig lederskap er det ansatte etterspør. Det kan gi oss attraktive arbeidsplasser vi per i dag ikke har. Arnstein Vada, cand.mag/sosionom Fagbladet 12/2013 > 55 management som metode underslår verdien av fagkompetanse og legger opp til at den som har det billigste og angivelig beste anbudet er den som får levere tjenesten. Vi ønsker ikke å leke stolleken med arbeidslivet vårt. Det er de som utfører jobben som vet hva den innebærer og hva som kreves for at arbeidet skal utføres på en bra måte. Fordi man ikke bruker fagfolk i anskaffelsesprosessene risikerer vi at tjenesten som leveres ikke dekker det faktiske behovet. Det finnes flere eksempler i Troms på anbudsprosesser der akseptert tilbud har store mangler. Det er nok å nevne hurtigbåter og busser så vet alle hva vi snakker om. Manglene avdekkes først når driften iverksettes, og prosessene lar seg ikke reversere før anbudsperioden er utløpt. En konsekvens av manglende inkludering av fagfolk i anskaffelsesprosessene gir seg ikke bare utslag i mangler ved produktet eller tjenesten som skal leveres til innbyggerne, men også i arbeidshverdagen til våre medlemmer. Fagforbundet er av den oppfatning at man gjennom involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud som oftest kommer frem til gode løsninger  både for innbyggerne og de som utfører tjenestene. Representantskapet i Fagforbundet Troms krever at New Public Management som styringsprinsipp avskaffes, og at fagfolk tas med i anskaffelsesprosesser. Vi tar kampen og vi er tøffe nok. Uttalelse fra representantskapet i Fagforbundet Troms ELDREPOLITIKK For dårlig eldreomsorg Nok grunnbemanning og nok sykehjemsplasser mangler i de aller fleste kommunene. Det gjør også sykepleiefaglig kompetanse og tilstedeværende hverdagsledere som kan skape et vendepunkt i eldreomsorgen. Vi er nødt til å gjøre mye mer for skrøpelige mennesker nær livets sluttfase  både hva gjelder verdighet og faglighet. Derfor er det etisk korrekt for ansatte å si fra om mangler på arbeidsplassen, f.eks. mangel på tilfredsstillende stell og omsorg, bruk av ufaglærte til oppgaver kun sykepleiere har kompetanse til, og manglende colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL