¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPIT PARION ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.pirion.no Per Gynt og Peer Gynt i barnehagen ¸ˇI august 2013 starta dei kommunale barnehagane i Nord-Fron kommune (Oppland) eit prosjekt med namnet Per/Peer Gynt. Henrik Ibsens Peer Gynt (1867 ) er velkjend frå teaterscener over heile verda, og tematikken i dette store diktverket er stadig aktuelt. Men kven er Per Gynt, som barnehagebarna i Nord-Fron også skal verte kjend med? Innan eg gjer greie for det, skal eg greie ut kvifor Peer Gynt tyder så mykje lokalt i kommunen og i heile regionen. Kvart år sidan 1989 har Peer Gynt vore framført på utescena ved Gålåvatnet, med ein profesjonell stab av skodespelarar, regissør, musikarar med fleire. Talet på publikum gjennom desse 25 åra er om lag 250 000! Kvart år har dessutan fleire hundre friviljuge stilt opp som aktørar på scena og i ei rekke andre funksjonar. Peer Gynt ved Gålåvatnet med Edvard Griegs musikk har vorte ein stor og sentral del av regionen sin kulturelle identitet. Dette engasjementet har også aktualisert den lokale Per Gynt, som seiast å vere ein av Ibsen sine modellar då han skapte sin Peer Gynt. Dette skriv Ibsen også om i brev til www.pirion.no forleggjaren sin. Det er eit faktum at Henrik Ibsen i 1864 var på reise i Gudbrandsdalen og kom i kontakt med mange lokale forteljarar i fleire bygder og miljø. Men attende til barnehagane og deira prosjekt i 2013. Mange historiske kjelder har omtala Peder Olsson Hage (på folkemunne kalla Per Gynt), som modell for den litterære Peer. Per Gynt eigde garden ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHågå i Nord-Fron. Mange myter og segn er nedskrivne og brakte vidare gjennom munnleg forteljartradisjon. Per Gynt-segnene ¸ˇTORILL SPERRE ER: FØRSKULELÆRAR/ FAGLEG RETTLEIAR OG KULTURARBEIDAR. barn i barnehagane. Prosjektet har naturleg nok teke litt ulike vegar i den einskilde barnehagen, men dei lokale Per Gynt-segnene er sentrale. Ved sidan av å vere eit spanande prosjektarbeid med mange barnehagefaglege kvalitetar har dette arbeidet mykje å seie ut frå eit lokalkulturperspektiv, og for formidling av munnleg forteljartradisjon. For Per og Peer si verd er ei spanande verd, også for barn. Segnene ber preg av si tid og trua på skrømt og underjordiske, her er troll, tussar og huldrer. Seinhaustes 2013 og våren 2014 skal alle barnehagane ha utstillingar. Det er grunn til å tru at dei lokale Per Gynt-segnene vil leve vidare, og at desse barna kan hende ein gong vil finne fram til den litterære Peer Gynt. facebook/pirion ¸ˇer kjend for mange, men har i mindre grad vorte ført vidare til dei som veks opp i dag, til dømes til ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇfor deg som jobbar med barn @avisapirion ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKultur, språk og litteratur Faste spalter: BOKPRAT | MIN BARNEHAGE | LES FOR MEG | AKTUELT På nettsida vår kan du og lesa om Pirionkurs: Korleis kan vaksne bli medvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPiRion Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og innspel om det er noko du syns me bør ta opp, eller om ¸ˇ¸ˇdu har tips om bøker me bør skriva om. Sjå og www.pirion.no PIRION ER STØTTA AV KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK PIRION 8 /2013, 14. årgangen  ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Heimeside: www.pirion.no Ansvarleg redaktør: Astrid Eidhammer 42 > Fagbladet 12/2013 Hjelmeland, mob. 97 19 47 88 E-post: pirion@pirion.no Korrektur: Dag Gjerde Formgjeving: Salikat design ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR