¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇFagforbundet skjerper kampen for heltid Deltidskulturen tvinger mange, og særlig kvinner, til livslang kamp for en jobb de kan leve av. Nå forenes kreftene for å få slutt på ukulturen. Til Fagforbundets landsmøte lå det mange forslag på bordet om å skjerpe kampen mot deltidsveldet, og det endte med en skjerping av forbundets handlingsprogram. I det nye prinsipp- og handlingsprogrammet for 2013 2017 heter det nå: Alle skal ha rett til full stilling og fast ansettelse. Deltidsansatte skal ansettes i stillingsstørrelsen tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste tolv månedene.ª Fagforbundet undertegnet i februar i år intensjonsavtalen Det store deltidsvalgetª sammen med Delta, Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverrepresentanten KS. Denne avtalen er ikke juridisk bindende for noen av partene, og overlater ansvaret for å finne de praktiske løsningene til kommunene. Ifølge tall fra Fafo jobber over halvparten (53 prosent) av de ansatte i kommunene deltid. Med endringen som nå er tatt inn i handlingsprogrammet, er det grunn til å tro at presset for å bli kvitt deltidskulturen vil øke. SHJ DELTIDSKABAL: Fagforbundet vil ha slutt på deltidskulturen som råder i Kommune-Norge. ¸ˇ¸ˇKompetanse på rett plass Fagforbundet vil gi alle lik mulighet til etter- og videre- utdanning. Trond Finstad, nestleder i Seksjon kontor og administrasjon, gleder seg til å jobbe aktivt med videreutdanning etter landsmøtets uttalelser om nødvendigheten av livslang læring.  Vi kan ikke la videre- og etterutdanning forbli en fjern drøm for mange når vi vet at det er nødvendig for å henge med i arbeidslivet, sier Finstad, som selv holdt innledning om temaet under landsmøtet. Mulig for alle Finstad er særlig fornøyd med at Fagforbundet vil styrke arbeidet med å etablere flere utdanningsveier og sette etter- og videreutdanningsmuligheter for alle på dagsorden.  Forholdene må legges til rette for kompetanseheving i arbeidslivet, sier Finstad og siterer landsmøtets uttalelse: Tiltakene må være tilgjengelige, vikarordninger må være avklart, eventuelle turnusord- ninger må tilpasses og det må legges til rette for praksis når det er nødvendig. Arbeidstakerne må kunne bruke permisjonsretten i arbeidsmiljøloven og medvirke i utarbeidelse av kompetanseplaner på arbeidsplassen.ª Livslang læring Livslang læring og yrkesfaglig utvikling handler om mer enn kompetanseheving.  Kompetente og trygge arbeidstakere er et viktig våpen mot privatisering av offentlige tjenester, sier Finstad. Han mener vi står overfor en brytning i norsk arbeidsliv. Snart er det flere langtidsutdannede enn det er fagarbeidere og folk med kun realkompetanse.  Dette kan raskt forskyve maktforholdene organisasjonene imellom, advarer han.  Bevar bredden Finstad understreker at vektlegging på lengre utdanning ikke må ta oppmerksomheten bort fra LOs og forbundenes absolutte styrke, nemlig bredden i kompetansen.  Ikke alle jobber må knyttes opp til en høgskole. Fagbrev og fagskoler vil fortsatt stå sentralt. LO må gi tydelige signaler til arbeidstakere om behovet for kompetanse på alle nivåer, sier Finstad. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇTrond Finstad i Seksjon kontor og administrasjon. ¸ˇ¸ˇKUNNSKAP: Muligheten for livslang læring og kompetanseheving er nødvendig for å henge med i arbeidslivet, mener Fagforbundet. ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 12/2013 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås Foto: Kirsti Knudsen colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON