¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇBærekraftig by- og tettstedsutvikling Fagforbundet og Universitetet i Tromsø inviterer til konferanse om bærekraftig by- og tettstedsutvikling 12. og 13. februar. Konferansen ser på tendensene for byer i Norge generelt og i Nord-områdene spesielt. Spørsmål rundt ledelse, kommunenes handlingsrom, Fagbrev for trafikkbetjenter Fagforbundet har innledet samarbeid med KS bedrift og Delta om å utvikle et fagbrev for trafikkbetjenter. Arbeidet med å utarbeide søknad til Faglig råd er i gang, og vil bli levert neste år. OT Viktige høringer Fagforbundet er høringsinstans i flere viktige saker. De første på nyåret som angår Seksjon i samferdsel og teknisk, er en høring om standardisering av tilrettelegging for renovasjonsløsnin- stedsanalyse og boligproblematikk blir diskutert. Konferansen holdes på Universitetet i Tromsø, og hovedmålgruppa er studenter, arealplanleggere, byggesaksbehandlere og andre som jobber med samfunnsutvikling. Påmelding på Fagforbundets nettsider. NBM ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamarbeid om siste modul på badestigen Faggruppa bad, park og idrett i Fagforbundet har inngått et samarbeid med badelandene.no om siste modul av Badestigenª, som er et kurs i livredning og beredskap for badeansatte. OT Faggruppe vann og avløp trenger medlem Faggruppe vann og avløp søker etter et nytt medlem. Det er ønskelig at vedkommende har hms-kompetanse, og kvinner oppfordres spesielt til å søke. Faggruppene har to til fire møter i året. OT Rådgiver skifter beite Rådgiver Karianne Hansen Heien i Seksjon samferdsel og teknisk skifter beite. Hun går over til forhandlingsenheten i Fagforbundet fra nyttår. Seksjonens administrasjon vil derfor være noe svekket i vinter inntil en ny medarbeider er på plass i hennes stilling. OT ger, en høring om byggdrifterfaget, som har høringsfrist allerede i februar og en høring om endring av fartsgrensene for busser i klasse 1. OT ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇViktig yrkesfaglig arbeid Det er bare noen uker siden Fagforbundets tredje ordinære landsmøte ble gjennomført. Landsmøtet gjorde en lang rekke vedtak, både politisk, faglig og organisasjonsmessig. Et av vedtakene det var mest debatt rundt, var om hvordan vi skal organisere oss framover. Etter min mening innebar vedtaket en klar styrking av det yrkesfaglige arbeidet. I vedtaket heter det blant annet at det skal satses mer på profilering av enkeltyrker, yrkesorganisering samt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeidª. Det er viktig at Fagforbundet slo fast viktigheten av dette. Sjølsagt er folk opptatt av faget sitt, de vil diskutere fag, styrke kompetansen sin og dyktiggjøre seg i faget sitt. Derfor er det yrkesfaglige arbeidet en av de viktigste byggesteinene i forbundet Et godt yrkesfaglig arbeid er et viktig virkemiddel for å kunne konkurrere med profesjonsforbundene. vårt, sammen med kampen for lønn og rettigheter. Et godt yrkesfaglig arbeid er et viktig virkemiddel for å kunne konkurrere med profesjonsforbundene. I fokusartikkelen i denne utgaven ¸ˇav Fagbladet løfter Randi Steinli Pedersen dette fram. Hun viser til lange lister av kamper vi har tatt og vunnet, både for oss i Seksjon samferdsel og teknisk og i de andre seksjonene. Fagforbundet er stort og har kraft til å få fram forandring, men hvis vi skal lykkes, er det viktig med solid forankring blant medlemmene. Vi må vite hva som er de reelle behovene og utfordringene for å greie å gjøre noe med det. Derfor er det viktig at flest mulig en- gasjerer seg og deltar i seksjonsarbeidet, både på fagforeningsnivå, i fylkene og sentralt. Det er gjennom de gode diskusjonene vi kommer fram til hvilke grep som trengs og hvilke skritt vi må ta for å komme framover. Som gjenvalgt leder i SST vil jeg ha dialog med flest mulig av dere. Kast dere inn i debattene både i fagforeninga og i seksjonene. Sammen skal vi gjøre Fagforbundet enda sterkere. STEIN GULDBRANDSEN ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 12/2013 Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonSAM