¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmed en modell som bygger på helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag. Faglighet, omsorg og behandling skal stå i fokus. Da de rødgrønnes siste helseminister, Jonas Gahr Støre, avviste kritikken, opplevde folk det som provoserende og maktarrogant. Når LO-ledelsen på toppen av dette fredet helseforetaksmodellen bidro det til de rødgrønnes valgnederlag. Mange har nå forventninger om mer fokus på pasienten og mindre på pengene. De vil garantert bli skuffet. I regjeringserklæringa heter det for eksempel: Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.ª Dette viser at vår nye høyrefløyregjering vil ha mer privatisering og kommersialisering, noe som er i tråd med deres ideologi og det de sa i valgkampen. De sier også at pasientbehandling og omsorg er produksjon på linje med all annen produksjon. Derfor vil de øke andelen stykkprisfinansiering fra dagens 30 prosent til 50 prosent, og videreføre selve helseforetaksmodellen. Det betyr økt markedsstyring, og dermed mer butikk. De vil legge ned de regionale helseforetakene, noe som isolert sett er bra. Men kombinert med videreføring av den bedriftsøkonomiske modellen og økt stykkpris, vil dette føre til økt pengefokus og sentralisering av byråkratisk makt. Selv om mye har gått feil vei med sykehusene de siste årene, er jeg optimist. Det er mulig å drive sykehusene med pasienten i sentrum framfor pengene. For KOMMERSIALISERING: Helseforetaksmodellen, med detaljstyring og pengefokus, er feilslått politikk, mener nestlederen i Rødt. ti år siden hadde Skottland samme tungrodde, fabrikkinspirerte system som Norge. I dag har de byttet ut konkurranse med samarbeid, og har gjenreist et effektivt felles helsevesen. Høyre og Frp bør legge vekk de ideologiske skylappene og se hva Skottland har å lære oss om sykehus drevet etter sunn fornuft framfor økonomiske skrivebordsteorier. Ingeborg Steinholt, medisinstudent og landsstyremedlem i Rødt LIKESTILLING Kvinnfolka bygger landet Jeg har hatt gleden av å ta imot mange utenlandske delegasjoner på vegne av Stortinget. Mange av dem er selvfølgelig opptatt av at vi har oljepenger. Men det jeg har pleid å si til dem er at det som det virkelig er grunn til å misunne det norske samfunnet, er ikke engangsinntektene fra olje og gass. Det er den høye yrkesdeltakelsen. Eller sagt på en annen måte: Det som det er grunn til å misunne oss, er kvinnfolka. Grunnen er at vi har en mye høyere yrkesdeltakelse blant kvinner enn det som er vanlig i de fleste land rundt oss. Dette har ikke kommet av seg selv. Vi snakker om en aktiv likestillingspolitikk over førti år. Jeg mener at mye av suksessformelen handler om vi klarer å kombinere arbeidsliv med familieliv. Når vi får barn, er det trygge ordninger som trer inn som sikrer oss permisjon fra jobb samtidig som vi beholder inntekten. Tilnærmet full barnehagedekning gjør det mulig å kombinere det å ha småbarn med det å være i arbeid. Familiepolitikken og arbeidslivspolitikken henger tett sammen. Den nye Høyre/Frp-regjeringen er dessverre ikke opptatt av dette. De bruker mer oljepenger, men gjør barnehageprisene dyrere. De kutter i pappakvoten, men øker kontantstøtten. De kutter vårt forslag om to barnehageopptak i året, til tross for at regjeringspartiene selv har lovet småbarnsfamiliene rullerende opptak. Naturligvis har dette en negativ betydning for arbeidsmarkedet og for deltakelsen i yrkeslivet. Dette øker forskjellene og drar Norge i feil retning. Regjeringen sier det skal lønne seg å jobbe, men effekten av politikken deres er den motsatte. Oljepenger er gode å ha, men det er den høye yrkesdeltakelsen som gjør Norge til et velferdsland. Det at mange bidrar med daglig innsats på helt alminnelige arbeidsplass skaper grunnlaget for velferden. Arbeidsinnsatsen er gull verdt. Den nye regjeringen takker for innsatsen med å gjøre det mindre lønnsomt å jobbe og mer lønnsomt å holde seg hjemme. Det er ikke bare familiene som taper på en slik politikk, det taper også samfunnet på. Dag Terje Andersen, arbeidspolitisk talsperson i Ap KONKURRANSEUTSETTING Er vi tøffe nok? Som tillitsvalgte i Fagforbundet har vi tatt et standpunkt til hva slags politikk vi ønsker i arbeidslivet. Vi bryr oss om arbeidslivet og dets innhold. Nå har vi fått en regjering som på flere områder er uenig med vår arbeidslivspolitikk, og vi må ta inn over oss hvilke konsekvenser disse endringene kan komme til å få for våre medlemmer og alle yrkesaktive, også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Nå handler vår kamp om å beholde rettigheter som er opparbeidet over mange år og er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene og regjeringsplattformen til den nye regjeringen inneholder eksempelvis forslag om lengre normalarbeidsdag og flere midlertidige ansettelser. Vi mener at New public ¸ˇ¸ˇPOLITIKK Helsetilbud for papirløse Fantastisk flott av Fagforbundet å støtte opp om Helsesenteret for papirløse migranter. Helsesenteret gjør en uvurderlig innsats for personer som få andre bryr seg om. Gjennom å bevilge 50.000 kroner gir Fagforbundet en anerkjennelse av den viktige jobben som Helsesenteret gjør. De ser mennesker som er i en alvorlig avmaktssituasjon, og firer ikke på menneskeverdet. Tusen takk! Karin Andersen, stortingsrepresentant SV 50 > Fagbladet 12/2013 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM