¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy nestleder i SHS Det gjør inntrykk på henne å møte helsepersonell som søker seg over til det private, og som mener de går opp i lønn.  Men ofte mister de alle tillegg, og de får dårligere pensjon, sier den nye nestlederen i SHS. Det var landsstyret i Fagforbundet som valgte Iren M. Luther som nestleder i seksjonen. Dette vervet ble ledig da Sissel M. Skoghaug, etter bare seks uker som nestleder i SHS, ble valgt til ny nestleder i Fagforbundet på landsmøtet i november. KES Iren M. Luther (46) er ny nestleder i Seksjon helse og sosial. Hun er utdannet både som hjelpepleier og som sykepleier, og har vært leder i Fagforbundets faggruppe for sykepleiere siden den ble opprettet i 2010. Blant seksjonens medlemmer er hun også kjent for arbeidet med den årlige Samspillkonferansen for sykepleiere og helsefagarbeidere. Luther mener det er viktig for seksjonen å vise at Fagforbundet er attraktiv for flere yrkesgrupper enn de som hittil har hatt en naturlig og sterk plass i forbundet, blant annet sykepleiere og andre høgskolegrupper.  Jeg mener også at arbeidet mot privatisering er viktig for hele forbundet, og dermed også for seksjonene, sier Luther. SPENNENDE VERV:  Jeg gleder meg til å profilere alle yrkesgruppene, sier Irene M. Luther. Nytt studium for kommende ledere Ønsker du å bli leder i det offentlige? Et nytt årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi er startet på Høgskolen i Hedmark. Studiet på 60 studiepoeng blir gjennomført over to år, og studentene får en kompetanse som gjør at de kan jobbe med ledelse i det offentlige, blant annet opplæring i hvordan sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og fornuftig ressursutnyttelse. Gjennom lederstudiet får studentene bygget nettverk som kan gi godt faglig samarbeid senere. Studentene skal treffes på samlinger fire ganger, før de avlegger skriftlig hjemmeeksamen. Styrker medlemmer Bak studiet står Fagforbundet, som bidrar med finansiering og rekruttering.  Studiet er et tilbud til medlemmer som mangler høgskoleutdanning. Økt konkurranse fører til at vi må styrke kompetansen til våre medlemmer. Dette blir enda mer aktuelt hvis den nye regjeringen går i gang med en massiv kommunesammenslåing, sier Fredrik Hellstrøm, leder av Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE Fortrinnsretten hjelper ¸ˇOmfanget av uønsket deltid er størst i kommunal pleie- og omsorgssektor, viser en undersøkelse utført av Fafo. I denne sektoren ønsker 38 prosent av de deltidsansatte større stilling. Andelen i helseforetakene er 24 prosent. Blant lederne i pleie- og omsorgstjenestene og i helseforetakene oppgir 60 prosent av lederne at de ønsker flere heltidsansatte. Nesten samtlige tillitsvalgte i Fagforbundet, og to av tre tillits- valgte i Norsk Sykepleierforbund har fått henvendelser fra ansatte med ønske om større stilling. Undersøkelsen viser også at både ledere, tillitsvalgte og ansatte har god kjennskap til fortrinnsretten. Over 90 prosent av de tillitsvalgte i de to forbundene har brukt paragraf 14-3 i arbeidsmiljøloven i saker om uønsket deltid. Både tillitsvalgte og ledere mener lovbestemmelsen har bidratt til at ansatte som ønsker det, har fått større stillinger. KES ¸ˇ¸ˇLederstudiet 60 studiepoeng, deltidsstudium over to år i regi av Høgskolen i Hedmark. Studentene møtes til undervisningssamlinger og fjernundervisning over nettet. Emnene er 1) forvaltningsøkonomi, 2) organisasjonsledelse og personalledelse i offentlig forvaltning, 3) prosjektledelse og -styring med lederskap i endringsprosjekter, 4) valgemne i stats- og kommunalkunnskap. Bak studiet står Fagforbundet, Kirkens Arbeids- giverforening og Høgskolen i Hedmark. Fagbladet 1/2014 > 29 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2014 fbseksjonHEL