¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇ¸ˇ¸ˇFredrik Hellstrøm Administrativ leder for Seksjon kontor og administrasjon Mange stiller spørsmål om hva realkompetanse er, særlig når de vil ha høyere lønn, ønsker å sette seg på skolebenken igjen eller å få fram hva de faktisk kan i et jobbintervju. Den viktige realkompetansen 36 > Fagbladet 1/2014 Realkompetanse defineres ulikt etter hva den skal brukes til. På Samordna opptaks hjemmeside finner vi følgende: Realkompetanse er all den kompetansen ein person har skaffa seg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annan måte.ª Her er realkompetansen omtalt som noe du kan bruke når du skal søke opptak på høgskoler og universiteter og ikke har formalkompetanse nok til å komme inn. Hva er så forskjellen på formal- og realkompetanse? I NOU 2000:12 Barnevernet i Norge finner vi noen definisjoner: I forbindelse med fagutdanning benyttes gjerne begrepene formalkompetanse og realkompetanse i relasjon til visse standarder. Det første, formalkompetanse, er knyttet direkte opp til bestemte utdanninger, og en eventuell autorisasjon, mens det andre refererer til de standarder som ligger i livets krav. I alle tilfeller er kompetansen noe som oppnås gjennom læring, men den konkrete læringen kan være forankret til forskjellige livserfaringer  til utdanninger, arbeidserfaring eller personlige initiativ. I tilknytning til dette snakkes det gjerne om skolelæring, yrkeslæring og selvlæring. De skolelærde har vanligvis en formalkompetanse og dermed forhåpentlig også en realkompetanse. De yrkeslærde har vanligvis realkompetanse, men ikke nødvendigvis formalkompetanse på basis av en bestemt utdanning. De selvlærde kan ha realkompetanse, men sjelden formalkompetanse.ª Realkompetanse fås gjennom praksis eller kortere kurs, mens formalkompetanse får du gjennom læring i skolesystemet. Det siste kan på de ulike tariffområdene. I arbeidslivet er det slik at du i utgangspunktet får lønn etter den kompetansen du har når du blir tilsatt. Etter hvert opparbeider du deg ansiennitet som det gis automatisk lønnsopprykk for. Det vanligste er et opprykk annethvert år, men her kan tariffavtalene ha forskjellige bestemmelser. Det går også fram av tariffavtalen hvor stort lønnstillegget skal være. Er du på samme arbeidsplass over lengre tid, får du tillegg som bygger på at du får økt forståelse for arbeidsprosessene, og for lang og tro å være kompetent er å fylle en stilling eller inneha de nødvendige kvalifikasjoner som kreves for å ivareta bestemte oppgaver.ª også innebære praksis. Som eksempel kan nevnes ulike fagbrev som gis gjennom en kombinasjon av skole og praksis. For å komme inn på en høgskole eller et universitet uten formell kompetanse, kreves det at du er over 25 år og har relevant realkompetanse. Så har vi realkompetanse som grunnlag for til lønn. Dette varierer tjeneste. Det er derfor lett å forveksle ansiennitet og realkompetanse. Lønna kan også øke gjennom forhandlinger som skjer hvert år i hovedoppgjør og mellomoppgjør. å være kompetent kan defineres som følgende: å fylle en stilling eller inneha de nødvendige kvalifikasjoner som kreves for å ivareta bestemte oppgaver.ª Denne beskrivelsen står i heftet fbaargang2014 fbseksjonKON