¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLæring i og av praksis. Arbeidshefte om praktisk læring (2006: 6), skrevet av Marit Tveraabak og Sofie Normann Kompetent er du når du starter i en stilling. I alle fall mener arbeidsgiveren det, ellers hadde det neppe blitt noen ansettelse. Altså et slags nullpunkt. Her kan den ansatte ha en formal utdanning eller være ufaglært. Bedømmelsen er at du er kompetent og får jobben. Fra første dag i jobben vil du begynne å få erfaring. Her starter opparbeidingen av realkompetanse. Etter en tid vil arbeidet bli enklere fordi du får større oversikt over oppgavene. Dette kan merkes ved at du  som nyansatt  går fra å være avhengig av kollegaene til å bli en likeverdig aktør. Du gjør etter hvert jobben raskere, og kan ta på deg flere oppgaver. Etter en stund vil du mestre oppgavene godt. Ved opptak til høgskole eller universitet, er det som her er beskrevet definert som realkompetanse. Gjennomføring av kurs arrangert av arbeidsgiver eller etter eget ønske, kan også være en del av realkompetansen hvis den brukes i jobben. Realkompetanse kan også oppnås utenfor arbeidsforholdet. Mange har verv i frivillige organisasjoner, og vil kunne tilegne seg kompetanse som styrker deres evne og mulighet til å gjøre jobben sin  og ikke minst utvide arbeidsomfanget. Det er viktig å ta dette med i vurderingen av realkompetansen. Hvordan kan du så få lønnskompensasjon for nettopp realkompetanse ut over det du får som ansiennitetstillegg? Først og fremst kan du ta kontakt med tillitsvalgt for å få oversikt over hvilke muligheter som fins. Her er tre innspill: Lønn blir fastsatt når du blir ansatt i en stilling, og kompetanse og tidligere praksis blir vurdert. Realkompetansen vil være en del av dette. Lønnstillegg for realkompetanse du har, eller har opparbeidet deg i arbeidsforholdet, kan også tas opp med arbeidsgiver, eller i lokale lønnsforhandlinger. Tillitsvalgt må fremme krav på vegne av medlemmene det gjelder og jobbe for at resultatet skal bli best mulig. I hovedtariffoppgjøret annethvert år jobber Fagforbundet for at det skal gis automatisk lønnskompensasjon for formal- og realkompetanse. Det er altså flere muligheter for å få lønnstillegg for realkompetanse. Det er derfor viktig at tillitsvalgte og arbeidsgiver blir enig om hva som skal regnes som realkompetanse og hvor store lønnstilleggene skal være. Fagbladet 1/2014 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKON