¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇ¸ˇTURNUS Fratatt firedelen av lønna Sitter og leser Fagbladet nr. 11 om ny leder, situasjonen og mulighetene for velferdsarbeidere i landet vårt og også uttrykk for sviktende velferd for enkelte grupper. Nå lurer jeg på om min sakª får en forsvarlig løsning. Jeg har jobbet i fylkeskommunen og i staten i ganske mange år. Vært organisert hele tiden, og valgte for noen få år siden å gå fra full stilling til deltid. Jeg jobbet 78 prosent turnus kveld/natt i Bufetat, hadde nylig lagt ned en del innsats sammen med tillitsvalgt for å øke stillingsbrøken fra 62 til 78 prosent overensstemmende med mål og intensjoner i lovverket. Jeg var rimelig fornøyd  høyere kunne jeg ikke komme med mye nattarbeid. Dessuten hadde jeg fortsatt muligheten til å ta ekstravakter. Denne fleksibiliteten var hovedbegrunnelsen da jeg valgte å søke ny, redusert stilling. Så forhandler LO frem et forlik, som i korte trekk fører til at jeg over natta mister 25 prosent av stillingen, og tilsvarende av inntekten. Fra 1. april ble det innført nye beregningsregler for nattevakter (med sovende nattevakt), slik at hver time nå skulle telle i timeberegningen (mot tidligere hver 3. time). Vi fikk fortsatt betalt det samme, dvs. en tredels timelønn (mot tidligere for hver 3. time sovende). Resultat: Min stillingsbrøk var plutselig omregnet og satt til 125 prosent, og det går jo ikke an. Så jeg ble nedjustert, og lønna ble tilsvarende redusert. Er det mulig? Er det lovlig? Og hva glapp under forhandlingene? Og ikke nok med det: Jeg mistet all fleksibilitet, alle muligheter til å påta meg ekstravakter uten å utløse overtid. Rart jeg sukker? Hadde jeg enda kunnet sette meg TAP: Miljøarbeideren er svært misfornøyd med at LO har forhandlet fram et forlik som gjør at hun mister både fleksibilitet og en firedel av lønna. sikre at kvaliteten på opplæringen blir så god som overhodet mulig. Først da er vi på vei i riktig retning. Christina Beck Jørgensen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet UTTALELSE Nasjonal plan må sikre lokalsykehus over hele landet Etter mange år med reformer og omstillinger vet befolkningen fortsatt ikke hva de kan forvente fra sitt lokale sykehus. Reformen har rammet sykehusene både i distriktene og sentrale strøk. Tilbud er fjernet, flere er under nedbygging og står i fare for å bli lagt ned. Lokalsykehusene skal være ryggraden i spesialisthelsetjenesten, og er en trygghetsbase for befolkningen. Sentraliseringstanken preger utviklinga i Sykehus-Norge. Dette truer det lokale sykehustilbudet folk har krav på. Det er kortsiktig og ikke bærekraftig å legge ned lokalsykehus. Det er et paradoks at regjeringa i stadig større grad kjøper tjenester fra private sykehus, samtidig som det legges ned offentlige sykehus. Utviklingen av dagens sykehusstruktur viser nødvendigheten av en plan for antall lokalsykehus og andre helsetilbud for å sikre et forutsigbart helsevesen. Uten en slik politisk forankret plan risikerer vi å få bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper på bekostning av en helhetlig, samfunnsøkonomisk styring. Dersom vi ikke har klare politiske føringer og helhetstankegang, risikerer vi at både kvalitet og tilbud forverres. Lokalsykehuspasientene utgjør hovedvekten av pasientene i norske sykehus. Et lokalsykehus skal kunne ta seg av de vanligste sykdommer og skader, og kunne stabilisere pasienter som må vi- 50 > Fagbladet 1/2014 opp på ledige vakter, men nei da, alt er sperret, og jeg får utbetalt 25 prosent mindre hver måned. For meg tidenes laveste månedslønn. Og uten mulighet for å supplere. Dette er ikke velferd, det er ikke rettferdighet og handler heller ikke om å ivareta deltidsansatte eller lavtlønnede. Skifte jobb? Tja, jeg er i en sårbar alder  58 år! Selv fatter jeg ikke at dette er lov. Alle overordnede mål og retningslinjer tilsier noe annet, og jeg håper inderlig at denne saken blir reforhandlet i 2014. Jeg forventer faktisk det, og overlever i ventetiden på altfor lav lønn. I forbindelse med ny turnus fikk kollegaer oppjustert sin stilling, mens jeg elegant ble nedjustert til 58 prosent lønn for en såkalt 99,7 prosent stilling. Nå venter jeg på at regionens tillitsvalgte og hele LO-systemet får saken på forhandlingsbordet igjen. Det rammer jo flere enn meg. En firedels lønn er mye penger når lønna i utgangspunktet er lav. Og fraværet av muligheten for å jobbe ekstra er en stor ulempe når man er i lavlønnsgruppen og i tillegg i feilª alder. Slik skal ikke velferdsstaten Norge fungere! Jeg håper på mer forutsigbarhet, sannhet og likeverd i offent- lig sektor, og en stolt og verdig ivaretakelse også av pensjonister, eldre arbeidstakere og generelt de sårbare og ofte veldig lojale, voksne lavlønnede i det nye året. Eva Storrusten, miljøarbeider, Bufetat, region Øst UTDANNING Fag må møte fag Hvorfor skal en lærling veiledes av en student? Fagforbundet Ungdom har som mål at alle lærlinger og studenter som er ute praksis eller har lærlingtid på arbeidsplassene, skal få god faglig opplæring. I dag finnes det en rekke tilfeller der lærlinger blir veiledet av personer med høyere utdanning. Dette er uheldig fordi pensumet til en lærling er annerledes enn pensumet til en student. Derfor mener vi at dette sikres best gjennom at fag møter fag. Er du lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, så skal hovedregelen være at veilederen har fagbrev i samme faget. Og er du sykepleierstudent, så skal hovedregelen være at studenten får veiledning av en sykepleier. Det er viktig å bevare integriteten til de forskjellige fagene og colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKON