¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇBane og trikk har mest fornøyde passasjerer Passasjerer på t-bane og trikk var mest fornøyd med kollektivtilbudet i fjor. Det viser et Epsi-studium om tilfredshet blant kunder i kollektivtrafikken. 800 passasjerer på buss, trikk, ferge, tog, flytog, fly og t-bane ble intervjuet. Ved samtlige kollektivmidler var kundene mer fornøyd i 2013 enn året før, men øverst troner trikk og bane. Buss har sterkest framgang, og scorer nå på samme nivå som fly og ferge. Minst tilfredse er togpassasjerer. OT Møtte DSB om brann og kreftfare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sto bak et innspillsmøte om kreftfaren blant brann- og redningspersonell som ble holdt i samarbeid med Bergen brannvesen og Bergen Brannvesen Fagforening, som har jobbet lenge med kreftproblematikken. Med på møtet var Arbeidstilsynet, LO og Fagforbundet. DSB fikk en rekke konkrete innspill til nye rutiner ved branninnsats (se også Fagbladet nr. 8/2013), som skal vurderes videre. Fagforbundet tok opp yrkesskadeproblematikken. I den forbindelse ønsker DSB å få tydeliggjort ansvarsfordelingen mellom dem og Arbeidstilsynet. DSB har nemlig tilsynsansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet. OT ¸ˇ¸ˇNytt studium for nye ledere Ønsker du å bli leder i det offentlige? Et nytt årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi er startet på Høgskolen i Hedmark. Studiet på 60 studiepoeng blir gjennomført over to år, og studentene får en kompetanse som gjør at de kan jobbe med ledelse i det offentlige. De får blant annet opplæring i hvordan sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og fornuftig ressursutnyttelse. Gjennom lederstudiet får studentene bygget nettverk som kan gi godt faglig samarbeid senere. samlinger fire ganger, før de avlegger skriftlig hjemmeeksamen. Styrker medlemmer Bak studiet står Fagforbundet, som bidrar med finansiering og rekruttering.  Studiet er et tilbud til medlemmer som mangler høgskoleutdanning. Økt konkurranse fører til at vi må styrke kompetansen til våre medlemmer. Dette blir enda mer aktuelt hvis den nye regjeringen går i gang med en massiv kommunesammenslåing, sier Fredrik Hellstrøm, administrativ leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇ¸ˇ¸ˇStudium i offentlig styring, ledelse og økonomi 60 studiepoeng, deltidsstudium over to år i regi av Høgskolen i Hedmark. Studentene møtes til undervisningssamlinger og fjernundervisning over nettet. Emnene er 1. Forvaltningsøkonomi 2. Organisasjonsledelse og perso- nalledelse i offentlig forvaltning 3. Prosjektledelse og -styring med lederskap i endringsprosjekter 4. Valgemne i stats- og kommunalkunnskap. Bak studiet står Fagforbundet, Kirkens Arbeidsgiverforening og Høgskolen i Hedmark. ¸ˇ¸ˇStudentene skal treffes på ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 1/2014 colourbox.com colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonSAM