¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇHEDRET På KURS: Det ble kake på renholdere og ledere på Insta 800-kurs i Oslo på renholdernes dag. F.v.: Nina Refstad, Jasmina Jeutic, Dam, Johnny Nordby, Siva, Marianne Voldnes, Gabriella Bascom, May Britt Birkelund, S. Thiasen, Jorunn Roskeland og foreleserne Gøril B. Mehmeti og Eva Slemmen bak. Løfter renholderne opp og fram Renholdere ble satt pris på over hele landet på renholdernes dag  første mandag i desember. I Fagforbundet Oslo ble dagen markert med Insta 800-kurs og bløtkake.  Dagen er det god bruk for. Holdningene til renholdere og viktigheten av faget de utfører, er ikke de beste overalt, sa foreleserne for Insta 800-kurset i Oslo, Eva Slemmen og Gøril B. Mehmeti.  Renhold er dessuten den offentlige oppgaven som først settes ut på anbud. For mange er det et fag man bare skal gjøre billigst mulig. I dag er vi om lag 600 kommunalt ansatte renholdere igjen i Oslo. For noen år siden var det mange tusen, sier Eva Slemmen. OT ¸ˇKollektivtrafikk for folket Kollektivtrafikken skal løse befolkningas transportbehov og være et virkemiddel i klima- og miljøpolitikken. For å nå disse målene må den styres politisk, og den må organiseres slik at det drives i egenregi, heter det Flere høringssvar i en uttalelse fra landsstyret i Fagforbundet. Landsstyret retter søkelyset på problemene som oppstår i kjølvannet av konkurranseutsatt bussnæring. Du kan lese hele uttalelsen på www.fagforbundet.no/sst. OT ¸ˇFagforbundet har de siste månedene levert høringssvar til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre, forenklinger i plan- og bygningsloven og til ny statlige planretningslinjer. Høringssvarene kan leses på www.fagforbundet.no/sst. OT Felles standard for renovasjon ¸ˇForslag til standard for tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling er nå sendt på høring. Målet er å skape likere rammevilkår for renovasjonsarbeidere og bedre de ansattes helse, miljø og sikkerhet. OT ¸ˇVerdien av yrkesfag De aller fleste som fullfører et yrkesfag, får jobb når de er ferdig utdannet. Likevel velger altfor få unge et yrkesfag i forhold til behovet på arbeidsmarkedet. Hvorfor er det slik? En viktig grunn er nok at mange er redd de ikke skal få læreplass. Jeg er glad for at siste landsmøte gikk inn for å lovfeste rett til læreplass, men der er vi ikke ennå. Det er en utfordring at mange unge ikke ser på en yrkesfaglig utdanning som attraktivt nok. Skal vi greie å ha en yrkesopplæring av høy kvalitet, er en viktig forutsetning at fagarbeidere stiller opp som instruktører, faglige ansvarlige, medlemmer i prøvenemnder, klagenemnder og i yrkesopplæringsnemnder. Derfor er det viktig at vi som er i jobb, engasjerer oss i yrkesfagene. Det ligger et ansvar Er det ting ved yrkes- opplæringa som kunne, for ikke å si burde, vært gjort på en annen måte? på oss som står i jobb å sørge for at de som kommer etter oss også er skikkelige fagfolk, som er trygge på det de gjør. Vi gjør det på jobben ¸ˇnår vi veileder lærlinger, men det fins også et annet verktøy, som sjelden er i bruk. Det er de yrkesfaglige rådene. LO og Fagforbundet har kjempet for å få reell innflytelse på utviklinga av fagutdanninga i Norge. Det har vi fått gjennom Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og i ni yrkesfaglige råd. De yrkesfaglige rådene er rådgivende organ som har til oppgave å jobbe for å utvikle kvaliteten i fagene. Vi i Fagforbundet er representert i sju av de ni faglige rådene. Det betyr at vi har hånda på rattet i denne utviklinga. Det er en oppgave for seksjonene, både i fagforeningene og fylkene, å gi impulser til våre folk i de faglige rådene, slik at de kan få satt problemstillingene på dagsorden. Spør dere selv: Er det ting ved yrkesopplæringa som kunne, for ikke å si burde, vært gjort på en annen måte? Vi må bli enda flinkere til å få synspunktene våre fram til dem som tar beslutningene. Slik sett er de faglige rådene en nyttig kanal. STEIN GULDBRANDSEN ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 1/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM