¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇ70 bibliotek får støtte Nasjonalbiblioteket deler ut 16,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i fag- og folkebibliotek. Antall søknader fra folkebibliotek er mer enn doblet siden 2011. Prosjektene knyttet til nye formidlingsmetoder dominerer. Den kulturelle nistepakkaª var et satsingsområde ved utlysningstidspunktet, men blir ikke videreført, som følge av endringer i statsbudsjettet. Ytterligere 12,1 millioner kroner tildeles i løpet av 2014. Disse er øremerket prosjekter som skal fremme folkebibliotekene som uavhengige møteplasser for offentlig samtale og debatt. TiB Beklager at folkehelseutvalg blir lagt ned Regjeringen legger ned det offentlige utvalg som skulle se på folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Fagforbundet beklager dette og mener vedtaket viser at dagens regjering neglisjerer betydningen av tidlig innsats når det gjelder folkehelse. PF Kino-folk ser svart ¸ˇStevner Bufetat for retten: Ansatte må flytte 150 mil Fagforbundet stevner Barne-, ungdoms- og familieetaten inn for Arbeidsretten for å få kjent et vedtak om omstilling ugyldig. I fjor vedtok Bufetat å samle administrative funksjoner i Tønsberg. Herfra skal det nyopprettede Bufetat Senter for administrasjon og utvikling utføre støttefunksjoner knyttet til regnskap, dokumentforvaltning og personalhåndtering for omkring 270 ulike arbeidssteder landet rundt. Ifølge fagforeningene vil omkring 200 ansatte bli berørt av omstillingen. Enkelte må flytte 150 mil dersom de vil beholde jobbene sine. I strid med avtale Nå ber Fagforbundet om at Arbeidsretten stopper lokaliseringsvedtaket. I en avtale mellom Bufetat-direktør Mari Trommald og fagforeningene fra 2012 står det at omorganisering av administrative støtte- DåRLIGERE TILBUD: Mette Nord og Fagforbundet går rettens vei for å stoppe Bufetats planer om å samle de administrative støttefunksjonene i Tønsberg. ¸ˇfunksjoner skal gjennomføres uten at medarbeidere skal behøve å bytte bostedª. Fagforbundet mener vedtaket om å samle de administrative støttefunksjonene i Tønsberg er i strid med denne avtalen. Uklok beslutning Forbundsleder Mette Nord kaller beslutningen uklok og ber Bufetat reversere vedtaket og gå tilbake til forhandlinger med fagforeningene.  Tjenestene til brukerne blir dårligere. Miljøarbeidere og stedlig ledelse i institusjonene må bruke tida si til administrasjon og annet forefallende kontorarbeid, framfor arbeid med barn, ungdom og familier.  I tillegg er det spesielt at vi først blir invitert til aktiv deltakelse, og så bryter ledelsen avtaler før prosessene er satt i gang, påpeker Mette Nord. Tekst: EINAR FJELLVIK, Frifagbevegelse.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2014 Norsk tjenestemannslag går sterkt imot den foreslåtte omleggingen av Film & Kino og Norsk kino- og filmfond. Den planlagte omorganiseringen berører 30 ansatte i Film & Kino, inkludert bygdekinomaskinistene. NTL er også imot at Film & Kino mister styringen med Norsk kino- og filmfond.  Dette er en dårlig løsning, som tar bort all politisk styring, en slags privat interesseorganisasjon styrt av de største kinoene og videobransjen, sier Erik Zmuda, leder av NTL Filminstitusjoner. Ny modell Film & Kino har i dag en modell basert på kommunalt eierskap, med et landsmøte som øverste organ. Et utvalg nedsatt av Film & Kino har lagt fram en rapport som anbefaler at Norsk kino- og filmfond (NKFF) løsrives fra Film & Kino, og blir et selvstendig fond tilknyttet Kulturdepartementet. Rapporten har høringsfrist første mars. Tekst: MAY BERG, Frifagbevegelse.no Illustrasjonsfoto: Titti Brun Foto: Ole Palmstrøm fbaargang2014 fbseksjonKIR