¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇStipend til kirketjenerskolen Fagforbundet lyser ut fem stipender på 5000 kroner for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i løpet av 2014. Søknadsfristen er 1. mars. Kirketjenerskolen drives i dag av et driftsstyre med medlemmer fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Fagforbundet og Delta. Den er et utdanningsprogram i tre deler, der generelle vaktmesterfaglige temaer blir behandlet i del en, andre del tar for seg særskilte emner rundt kirkebygget, blant annet inventar og bruk, og del tre tar for seg møte med mennesker. Søknadsskjema kan lastes ned fra http://www.fagforbundet. no/skko/?article_id=107935, eller du kan henvende deg til Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og utdanning. PF ¸ˇMange temaer for faggruppe barnehage Fag barnehage har laget et forslag til høringsuttalelse om situasjonen i Barnehage-Norge på sitt januarmøte. Tiltaksplanen for 2014 ble gjennomgått, og de diskuterte barnehagedagen 18. mars, utvikling av kvalitetskriterier for barne- hagene og samarbeidsavtalen mellom PBL og forbundet. Barne- og ungdomsarbeiderkonferansen i april ble diskutert, og en egen konferanse for dem som er barnehagelærere og barnevernspedagoger i barnehagene ble også tatt opp. PF ¸ˇStøtter bachelor i ungdomsarbeid Fag ungdom støtter organisasjonen Ungdom og fritid i arbeidet med å få etablert en bachelor i fritidspedagogikk/ ungdomsarbeid. Gruppa er også opptatt av barne- og ungdomsarbeiderne, og jobber for at de skal få mer og bedre kunnskap om ungdoms- og fritidsfaglige temaer inn i utdanningen. En annen viktig sak er årets landskonferanse for ansatte i fritidsklubber og ungdomsklubber som skal arrangeres i samarbeid med Ungdom og fritid. PF ¸ˇØnsker å avklare roller Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en egen bestemmelse i opplæringsloven og privatskoleloven om bruk av personale som ikke er ansatt i undervisningsstillinger, men som skal hjelpe til i opplæringen. Dette gjelder blant annet ansatte i SFO. I sitt høringssvar skriver Fagforbundet at det er behov for å klargjøre roller og oppgaver for disse yrkesgruppene. Lovforslaget omfatter ansatte som arbeider både i SFO og skolen, men loven gjelder ikke SFO. Ifølge forslaget skal ansatte uten undervisningskompetanse få veiledning, men det står ikke fra hvem. Fagforbundet peker også på at personale som ikke har undervisningsstilling, har selvstendige oppgaver og har en egen kompetanse som kan benyttes målrettet. Derfor mener forbundet at flere forhold rundt lovforslaget må avklares før det legges fram. PF ¸ˇBarn i bås Han hvisker i øret til pappaen sin hver torsdag kveld at han dør i magen fordi han skal uketestes neste dag. Utsagnet sto i en kronikk i Aftenposten i sommer, fra en forelder som var bekymra for manisk bruk av kartlegging og tester i Oslo-skolen. Og jeg kjenner at jeg også dør litt i magen når jeg leser det. I Høyre-styrte Sandefjord vedtok politikerne at alle elever i grunnskolen skal evalueres på alle mål i læreplanen hvert halvår. Det skal krysses av for om barnet er over, under eller på forventet nivå. Reaksjonene var mange og sterke, både fra lærere og foreldre. 40 lærere nektet å sette et eneste kryss på skjemaet, men ville heller gi muntlig og mer utfyllende tilbakemeldinger til elever og foreldre. å putte barn helt ned i 5 1D 2 års alder i en bås for forventet, over forventet eller under forventet måloppnåelse, kan frata dem å putte barn helt ned i 5 1D 2 års alder i en bås for forventet, over forventet eller under forventet måloppnåelse, kan frata dem selvtillit og motivasjon. selvtillit og motivasjon. Vi blir nok ikke kvitt tester som et verktøy i skolen, men vi kan bruke dem med skjønn og fornuft. Det er et felles ansvar at skolehverdagen blir meningsfull for alle og at skolen blir et sted hvor barn opplever mestring og tilhørighet. Det barn lærer ¸ˇi tidlige leveår har stor betydning for hvordan de takler sine liv. Og de lærer ikke bare med hodet. Satsinga på fysisk aktivitet i skolene fra 2009, er ekstra bra fordi den går utenom kroppsøvingsfaget. Slik får barna boltre seg uten å bli evaluert, og de kan føle mestring og glede. Vi er inne på rett spor, og våre medlemmer i skolen spiller her en viktig rolle som utfyller lærerens. I møte med voksne med forskjellige bakgrunn og innfallsvinkler til jobben de gjør, og gjennom å få bruke hele seg, har barna større sjanse til å oppleve at de kan. Da får vi en helhetlig skoledag som fremmer helse og gir økt læringsutbytte  for hele mennesket, uten at noen dør litt i magen hver uke. METTE HENRIKSEN AAS ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR