¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ70 bibliotek får støtte Nasjonalbiblioteket deler ut 16,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i fag- og folkebibliotek. Antall søknader fra folkebibliotek er mer enn doblet siden 2011. Prosjektene knyttet til nye formidlingsmetoder dominerer. Den kulturelle nistepakkaª var et satsingsområde ved utlysningstidspunktet, men blir ikke videreført, som følge av endringer i statsbudsjettet. Ytterligere 12,1 millioner kroner tildeles i løpet av 2014. Disse er øremerket prosjekter som skal fremme folkebibliotekene som uavhengige møteplasser for offentlig samtale og debatt. TiB Legger ikke ned fylkeskommunen Til tross for at nedleggelse av fylkeskommunen er programfestet både hos Høyre og Frp, røres den ikke i kommunereformen. Ifølge statssekretær Jardar Jensen vil regjeringen verken fjerne fylkeskommunen eller foreslå sammenslåing av fylkeskommuner. Han sier også at bruk av tvang ikke kommer på tale i den kommende kommunereformen. Kilde: Kommunal Rapport Legeforeningen vil ha tilbake sekretærene ¸ˇStevner Bufetat for retten: Ansatte må flytte 150 mil Fagforbundet stevner Barne-, ungdoms- og familieetaten inn for Arbeidsretten for å få kjent et vedtak om omstilling ugyldig. I fjor vedtok Bufetat å samle administrative funksjoner i Tønsberg. Herfra skal det nyopprettede Bufetat Senter for administrasjon og utvikling utføre støttefunksjoner knyttet til regnskap, dokumentforvaltning og personalhåndtering for omkring 270 ulike arbeidssteder landet rundt. Ifølge fagforeningene vil omkring 200 ansatte bli berørt av omstillingen. Enkelte må flytte 150 mil dersom de vil beholde jobbene sine. I strid med avtale Nå ber Fagforbundet om at Arbeidsretten stopper lokaliseringsvedtaket. I en avtale mellom Bufetat-direktør Mari Trommald og fagforeningene fra 2012 står det at omorganisering av administrative støtte- DåRLIGERE TILBUD: Mette Nord og Fagforbundet går rettens vei for å stoppe Bufetats planer om å samle de administrative støttefunksjonene i Tønsberg. ¸ˇfunksjoner skal gjennomføres uten at medarbeidere skal behøve å bytte bostedª. Fagforbundet mener vedtaket om å samle de administrative støttefunksjonene i Tønsberg er i strid med denne avtalen. Uklok beslutning Forbundsleder Mette Nord kaller beslutningen uklok og ber Bufetat reversere vedtaket og gå tilbake til forhandlinger med fagforeningene.  Tjenestene til brukerne blir dårligere. Miljøarbeidere og stedlig ledelse i institusjonene må bruke tida til administrasjon og annet forefallende kontorarbeid, framfor arbeid med barn, ungdom og familier.  I tillegg er det spesielt at vi først blir invitert til aktiv deltakelse, og så bryter ledelsen avtaler før prosessene er satt i gang, påpeker Mette Nord. Tekst: EINAR FJELLVIK, Frifagbevegelse.no ¸ˇ¸ˇTida legen bruker på pasientene, har aldri vært mindre. Journaler, attester, rekvisisjoner, epikriser, rapporter, telefoner og møter okkuperer nå over halvparten av hverdagen til sykehuslegene, ifølge en undersøkelse gjennomført av Legeforeningens forskningsinstitutt. I 2004 gikk rundt 60 prosent av arbeidsuka med til kontakt med pasienter og pårørende. Mindre pasientkontakt Tall fra 2012 viser at legene bruker mindre enn 43 prosent av arbeidstida på pasientene. I praksis betyr dette at dagens pasienter får sju timer færre med legen pr. uke enn i 2004. Andelen direkte pasientrettet arbeid gjennom en jobbuke har krympet ned til godt under halve arbeidsdagen for landets drøyt 13.000 sykehusleger, ifølge VG. Slipp sekretærene til Legeforeningen president, Hege Gjessing, ber om at sykehusene slipper sekretærene inn i varmen igjen, yrkesgruppa som tidligere skrev ut journalene som legen dikterte, bestilte taxi til pasientene og tok seg av det praktiske.  Alt merkantilt personell ble sparket. Det er dårlig bruk av penger å sette en lege til denne typen arbeid. De bør heller være sammen med pasientene, sier Gjessing til VG. 28 > Fagbladet 2/2014 Foto: Ole Palmstrøm fbaargang2014 fbseksjonKON