¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUtsatt arkivsektor ¸ˇ Private arkiver må prioriteres på lik linje med offentlige Arkivsektoren har i mange år blitt nedprioritert, og et kutt i støtten til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kan føre til at viktig samfunnsdokumentasjon går tapt for alltid. Tekst: SIDSEL LIBORG, leder av faggruppe arkiv i Fagforbundet Med arkivloven i 1992 fikk arkivarbeidet økt oppmerksomhet. Opprustning av arkivsektoren ble i praksis likevel ikke prioritert, og står ofte utsatt til ved nedbemanninger. Ordningsarbeidet  det vil si systematisering og katalogisering  er et arbeid som kan utsettes, mener mange. Da arkivmeldinga kom i 2012, var det en viss optimisme hos oss som arbeider med faget. Vi skjønte imidlertid fort at når det ble nedskjæringer i budsjettet, ville arkivsektoren bli rammet. Nedprioritering av arkivarbeid og ressurser til å ivareta viktig dokumentasjon for ettertida, vil være avgjørende for mange innbyggere, og det vil få store konsekvenser for ettermælet til dagens offentlige etater, private selskaper og institusjoner. Dessverre ser ikke den nye regjeringen viktigheten av arbeidet som gjøres i arkivsektoren for å ivareta landets alle- mannseie og ikke minst de endringene i krav og behov som følger av utviklingen innenfor IKT. Livsverk går tapt Etter arkivmeldingen spilte arkivmiljøene inn behovet for økonomiske støtteordninger til både bevaring og ordning av privatarkiv. Et annet innspill framhevet behovet for lovpålagt bevaring av privatarkiv, sett i lys av ønsket om en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) får for eksempel privatarkiv fra både kjente og mindre kjente personer i norsk samfunnsliv. Det er viktig at disse arkivene tas vare på, ordnes og gjøres tilgjengelig for både forskere og publikum. Dersom privatpersoner eller viktige private organisasjoner som finner det naturlig å avlevere sine arkiver til Arbark ikke lenger vil gjøre det, vil viktig samfunnsdokumentasjon gå tapt for alltid. Disse må kunne forvente at deres livsverkª blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Derfor må arkiver som Arbark få tilstrekke- lig med ressurser for å kunne utføre sine oppgaver. Hvis ikke, risikerer vi å miste deler av kulturarven vår, arbeiderhistorie og organisasjonshistorie på venstresida. Uten arkiver fra privat sektor (bedrifter, organisasjoner og privatpersoner) er kildene til vår felles historie og kulturarv ufullstendige. Nasjonal strategi Privatarkivarbeidet er ingen lovpålagt oppgave; de økonomiske ressursene må derfor hentes i egen organisasjon. Dette er nok en av grunnene til at arbeidet er nedprioritert Det er først når det utarbeides en nasjonal strategi for hvordan arkivdanningens utfordringer skal sikres og ivaretas, at ressursene blir rettmessig fordelt. Slik kan vi også sikre arkivene med kompetente personer som ikke trenger å føle at de har utsatte arbeidsplasser ved eventuelle nedskjæringer. ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 2/2014 Sidsel Liborg i faggruppe arkiv. Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKON