¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇPå tross av mange dårlige erfaringer og flere skandaler har den nye regjeringa varslet mer konkurranse og omfattende kommersialisering av offentlige tjenester. Mer konkurranseutsetting i vente? ¸ˇ¸ˇAsbjørn Wahl Daglig leder i For velferdsstaten. I den blåblå regjeringas politiske plattform heter det: Produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.ª Dette er rene ord for pengene. Hvor de har det fra at konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering, er ikke godt å si. Ingen av de mer omfattende og seriøse forskningsprosjektene som er gjennomført i våre nordiske land de siste par årene, støtter opp om slike konklusjoner. Snarere tvert imot. Mye tyder derfor på at regjeringspartiene har sugd konklusjonene av eget Effekter ved udlicitering af offentlige oppgaver). En tilsvarende svensk studie, utført av Studieforbundet Naringsliv och Samhalle i 2011, viser det samme. Likevel kan altså de blåblå påstå det motsatte  uten dokumentasjon. I Norge har Fafo vist at kommuner faktisk ikke har oversikt over de totale kostnadene ved konkurranseutsetting  på tross av at kostnadsreduksjon oftest er politikernes hovedargument. I rapporten Konsekvenser av konkurranseutsetting (nr. 24/2013) undersøkte Fafo fem kommuner med bred anbudserfaring, men ingen av intervjuobjektene kunne redegjøre fullt ut for kostnadene. De siste årene har vi både i Norge og Sverige opplevd en rekke skandaler omkring privatiserte og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor omsorg og utdanning gjelder det blant annet de kjente Adecco-, Carema- og John Bauer-skandalene. Innenfor tekniske tjenester er det særlig renovasjonsbransjen som har utmerket seg. Eksempelvis er RenoNorden og Ragn-Sells tatt for omfattende lovbrudd av Arbeidstilsynet. I en politirapport fra juni 2011 het det til og med: Innen renovasjon er det kriminelle personer som har vunnet anbud og inngått delvis eierskap med intetanende statlige/kommunale eiere. Dette fungerer i praksis som trojanere  altså mafiaoppbygging som korrumperer viktige 36 > Fagbladet 2/2014 bryst, der mytene og den markedsliberale ideologien overskygger fakta. Det er god grunn til å være forberedt på en mer omfattende kamp om de offentlige tjenestene i tida som kommer.ª offentlige instanser.ª (Dagbladet, 24.6.2011) Flere av de tekniske tjenestene i kommunene er langt mer konkurranseutsatt enn de myke tjenes- Det er ikke forsknings- messig belegg for å hevde at det generelt er påvist økonomiske besparelser ved konkurranseutsetting på de bløte velferdsområder, liksom det ikke er dokumentasjon for at konkurranseutsetting fører til forbedret kvalitet verken på de tekniske eller bløte områder,ª konkluderer en omfattende rapport Anvendt Kommunal Forskning ga ut etter en gjennomgang av studier av konkurranseutsetting i Danmark (Petersen m.fl. Særlig gjaldt det de såkalte transaksjonskostnadene, altså de kostnadene som er knyttet til etableringen av et anbudsbyråkrati, gjennomføringen av anbudsrundene, oppfølging og kontroll, samt de omstillingskostnader som følger med. Det tyder på at lettvinte konsulentråd veier tyngre enn kunnskap når kommunene velger å anbudsutsette tjenester. tene. Innenfor kollektivtrafikken er nesten 70 prosent av all rutegående busstrafikk lagt ut på anbud. Dette skyldes både EUs regelverk, som har skjerpet kravet om konkurranseutsetting, men også en uvilje på tvers av det partipolitiske spektrum mot å utnytte mulighetene for å drive kollektivtrafikken i offentlig egenregi. I tillegg til kollektivtrafikken er det særlig renhold, renovasjon, vedlike- fbaargang2014 fbseksjonKON