¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNettverk for Nav-ansatte Ansatte i Nav er en sammensatt personalgruppe. Derfor tilhører en del av Fagforbundets medlemmer Seksjon kontor og administrasjon (SKA), mens andre er knyttet til Seksjon helse og sosial (SHS). For å samkjøre arbeidet med temaer som er spesielt aktuelt for ansatte i Nav, har de to seksjonene en felles ressursgruppe. Faggruppe Nav har dannet et nettverk som er åpent for alle Nav-ansatte. De ønsker også en kontaktperson i hvert fylke for å dele og drøfte yrkesfaglige spørsmål. Ønsker du å være med i nettverket eller være kontaktperson i ditt fylke, kan du ta kontakt med rådgiver Karin Lund i Fagforbundet SKA. KES ¸ˇFagdager i sykehusene Seksjon kontor og administrasjon vil bedre medlemstilbudet for ansatte i sykehusadministrasjoner. Foruten faglunsjer og arbeidsplassbesøk, vil Fagforbundet i fylkene arrangere fagdager for ansatte i Helse Sør-Øst. Planen er å tilby liknende fagdager i de andre helseforetakene etter hvert. Det er allerede planlagt at pasient- og brukerombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, skal forelese på fagdager om taushetsplikt og etikk. Dato og sted for samlingene er Lillehammer tirsdag 3. juni, Oslo onsdag 4. juni og Arendal torsdag 5. juni. VeV ¸ˇMøte med bad, park og idrett Alle modulene i kursstigen for bad, park og idrett er nå på plass. Samarbeidet med badelandene.no om kurs i livredning og beredskap er signert, og kursene iverksettes fra i år. Kurskalenderen for 2014 er ferdig og markedsføres for Fagforbundets medlemmer. Sammen med Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vil det også bli vurdert om det skal ses nærmere på opplæring på fagskolenivå for ledere av bad og svømmeanleggene. Dette skal ses i sammenheng med Fagskolen på Gjøvik. OT ¸ˇKontorseksjonen besøker arbeidsplasser Seksjon kontor og administrasjon (SKA) besøkte nylig kemnerkontoret i Moss og Vansjø boligbyggelag. Kemnerkontorene ser for seg at skattereformen eDAG vil berøre kemnerens arbeidsoppgaver for fullt fra 2015. eDAG er et elektronisk rapporteringsverktøy for arbeidsgivere. Målet er redusert rapportering og en større samordning av offentlige etater. Fagforbundet er ikke udelt begeistret. I Danmark, hvor de har tatt i bruk verktøyet, har skatteinntektene sunket, ifølge Trond Finstad, nestleder i seksjonsstyret. SKA besøkte også et boligbyggelag. Fagforbundet organiserer svært mange av de ansatte i boligbyggelagene landet over. Vansjø boligbyggelag har 30 ansatte. VeV ¸ˇFå alle med Fagforbundet er størst i LO og størst i Norge. Det er vi fordi vi har tillitsvalgte og medlemmer som verver. Men vi verver ikke nok. Dette skriver jeg ikke for å bebreide dere at dere ikke gjør jobben ute i organisasjonen. Jeg skriver det fordi vi som forbund må tenke nytt og snu noen steiner for å fortsette å vokse. Samfunnet forandrer seg. Arbeidslivet forandrer seg. De politiske rammebetingelsene forandrer seg etter hvem vi velger som arbeidsgivere i kommunen. Som ansatte er dere ofte prisgitt disse forandringene og arbeidsgivers styringsrett. Heldigvis har vi et arbeidsliv der partene snakker sammen, og tillitsvalgte har innsynsrett og medbestemmelse. Det er noe vi må kjempe for å beholde. Det er Fagforbundet har alle elementene som skal til for å verve mange, mange flere. også et av de beste verveargumentene for Fagforbundet. I tillegg har dere som seksjonsmedlemmer og tillitsvalgte noe genuint som er knyttet til fag og yrke. Det er alltid lettest å ta ¸ˇkontakt med kolleger vi har noe til felles med. Derfor er verving en viktig del av seksjonsarbeidet. Verving er å holde kaffekurs for alle ansatte. Verving er å bidra til at kollegene får opplæring og oppslagsverk. Verving er å ta fram etikk-kort og starte en livlig diskusjon på arbeidsplassen. Verving er å initiere at arbeidsgiver skal verdsette de ansattes kompetanse. Kunnskap og kompetanse må brukes riktig for å komme godt nok til nytte. Fagforbundet vil ha tydelige kompetanseplaner. Arbeidsgiver plikter å ha god oversikt over samlet kompetanse hos sine ansatte, både spisskompetanse de har og kompetanse de trenger. I realiteten vet vi at mange arbeidsgivere forsømmer seg, og at kompetansekartlegging blant medlemmene våre er mangelfull. Verving er lønn, ikke minst. Kompetanseplaner og vurdering er også en brekkstang inn mot lokale forhandlinger. Fagforbundet har alle elementene som skal til for å verve mange, mange flere. Seksjonsarbeidet er et viktig element. Britt Silseth ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON