¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇOslo havn kvitter seg med drift og ansatte ¸ˇNær halvparten av alt renhold på anbud 48 prosent av det totale renholdsmarkedet er i dag konkurranseutsatt, viser en oversikt utarbeidet av NHO. Det er i hovedsak private bedrifter som setter renhold ut på anbud. Av areal som renholdes i offentlig regi, er cirka ti prosent konkurranseutsatt. Det offentlige bruker samlet 9,1 milliarder kroner på renhold, mens private virksomheter bruker totalt 9,8 milliarder. OT ¸ˇMidt i konflikten om havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing, setter Oslo havn konteinerhavna ut på anbud. Etter en vinter der Oslo havn KFs styre gikk til frontalangrep på losse- og lastearbeiderne, økte stormen til full styrke i slutten av januar. Styreleder Bernt Stilluf Karlsen inviterte til pressekonferanse og framholdt at konkurranseutsetting er eneste alternativ til å grave sin egen grav. Styret i Oslo havn vil innføre en såkalt Belfast-modell, der ett stort konteinerselskap drifter havna mens det kommunale havneselskapet eier og leier ut kranene. Kranførerne, som er organisert i Fagforbundet, skal virksomhetsoverdras til framtidig driftsselskap. Vil fjerne fortrinnsretten Det er et uttalt ønske fra styret å få inn et internasjonalt selskap. I utredningen til styret er det GRAVER EGEN GRAV: Styreleder Bernt Stilluf Karlsen vil privatisere Oslo havn. skissert hvordan dette kan gi økt fleksibilitet ved at mannskap på skipene kan overta bryggearbeidernes (sjauernes) jobb dersom fortrinnsretten forsvinner ved privatisering. Norsk transportarbeiderforbund (NTF), som organiserer bryggearbeiderne, mener dette vil sette døra på vidt gap for sosial dumping.  Må øke produktivitet Styreleder Bernt Stilluf Karlsen slår fast at havna må øke produktiviteten og effektiviteten dersom de skal bli konkurransedyktige. Medisinen er privatisering. I vinter anklaget han bryggearbeiderne for å ha verdens dyreste spisepause, siden kranene stopper når de tar lunsj. Etter at både NTF og Fagforbundet plukket beskyldningene fra hverandre, nektet han i januar å gå inn på realitetene for hvorfor det ikke er kontinuerlig drift i havna. Følg saken på fagbladet.no. Tekst og foto: OLA TØMMERåS BLIR IKKE HØRT: Ansatte har i årevis framsatt forslag til økt effektivitet og kontinuerlig produksjon.  Ledelsen ønsker kun kostnadskutt, mener hovedtillitsvalgt for kranførerne, Steinar Hopstad. ¸ˇ¸ˇ¸ˇSlakter gullhøna I fjor leverte det kommunalt eide renovasjonsselskapet Iris IKS i Bodø 17 millioner kroner i ekstraordinært overskudd til sine eierkommuner. Nå har Bodø formannskap vedtatt å konkurranseutsette deler av virksomheten til Retura Iris, som er et av de inntektsbringende datterselskapene. Retura Iris risikerer å tape åtte millioner kroner i året. Vedtaket kom som en følge av at en privat aktør har meldt sin interesse for å konkurrere om renovasjonstjenesten i Bodøs kommunale bygninger. OT ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2014  Styreleder Bernt Stilluf Karlsen har en merkelig framstilling av virkeligheten i havna, mener hovedtillitsvalgt for kranførerne, Steinar Hopstad.  For oss er det vanskelig å akseptere at styret konsenterer seg om spisepauser mens de nekter å forholde seg til sviktende logistikk og bemanningssituasjon, sier han, og påpeker at antall ansatte på hver kran i dag er på et minimum for å holde krana i gang.  Er en sjauer borte, kan ikke vi føre krana. Produksjonsstopp ved pauser er et bemanningsproblem Kampen om havna Foto: Anders Vanderloock fbaargang2014 fbseksjonSAM