Helse og sosial Veksler mellom arbeid og skole Seks fylker tilbyr ungdom å ta fagbrev gjennom en vekslingsmodell mellom skole og arbeid. Troms, Nordland, Hordaland og Akershus begynte sist høst med klasser i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget etter ulike modeller for veksling mellom skole og arbeid. Hedmark og Oslo tilbyr vekslingsmodellen for elever i helsearbeiderfaget. Disse seks fylkene får statlige midler for å prøve ut ulike modeller. I tillegg har Oppland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag begynt utprøving uten statlige midler. Med unntak av Hordaland begynner vekslingen mellom skole og arbeid først etter Vg1. I Hordaland arbeidet elevene to uker i høstsemesteret på Vg1. Første vårsemester veksler de mellom ei uke på skole og tre uker i arbeid. Utdanningsdirektoratet administrerer forsøkene og skal evaluere erfaringene. Utprøving av vekslingsmodellen er basert på stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. KES NY I FORBUNDET: Lobna El-Masrouri. Hudterapeuter inn i Fagforbundet Foto: Jan Lillehamre Hudterapeuter og kosmetologer har valgt å gå inn i Fagforbundet. Yrkesgruppa har så langt organisert seg i det frittstående Norske Kosmetologers og Hudterapeuters Forbund (NKHF), og medlemmene der går nå inn som enkeltmedlemmer i Fagforbundet. De blir tilknyttet lokale fagforeninger samt en egen yrkesorganisering i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. – Vi har jobbet med dette siden jeg tok over som styreleder i NKHF i mai 2012. Da stilte jeg som betingelse at vi kontaktet LO, sier Lobna El-Masrouri. Hun innså at NKHF ikke var i stand til å møte medlemmenes behov og forventninger, for eksempel rundt autorisasjon av yrkestittelen. I dag kan hvem som helst kalle seg hudterapeut, helt uten noen formell utdanning. Også utdanningen ønsker NKHF å være med å fornye. I tillegg ønsker hudterapeutene støtte i fagforeningsarbeidet. De ønsker gode arbeidsvilkår, tarifflønn og større sikkerhet som arbeidstakere. Med organiseringen av kosmetologene og hudterapeutene åpner Barnevernsforeldre ønsker dialog Om lag 60 foreldre til barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, har nylig gått sammen i en organisasjon som skal arbeide for et bedre barnevern. Benedikte Breivik, nestleder i Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), sier de skal være et talerør for blant annet å endre holdningen til denne foreldregruppa. – Foreldre som ikke selv kan ta hånd om barna sine, befinner seg nederst på rangstigen. Folk tror ofte det er noe galt med oss, men det er jo mange grunner til at barnevernet overtar omsorgen for barn, sier Breivik. Hun tror mye ville ha vært annerledes hvis de hadde blitt sett på som en ressurs. – Barnevernsforeldre blir ofte verken hørt, informert eller gitt veiledning etter at barnet er tatt fra dem. Jeg tror samarbeidet mellom foreldre og barnevern kan bli langt bedre, sier hun. Fagforbundet også for organise- ring av enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende, noe LO åpnet for på LO-kongressen høsten 2013. Bakgrunnen for vedtaket var blant annet en erkjennelse av at yrkestilhørighet og yrkesfellesskap ofte er mer avgjørende for arbeidstakernes valg av organisasjon enn konkrete lønns- og arbeidsforhold. Skillet mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende er heller ikke så tydelig som før. Tekst: VEGARD VELLE Breivik understreker at OBF ikke vil motarbeide barnevernet, men at de ønsker å fremme sitt arbeid gjennom dialog. Foreningen samarbeider med fagpersoner og andre organisasjoner. Les mer på www.barnevernsforeldrene. no. 28 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL