Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Alderspensjon eller AFP? SPØRSMÅL: Jeg arbeider som regelen. Den sier at ansatte med hjelpepleier ved et kommunalt særaldersgrense kan slutte inntil sykehjem. Nå blir jeg snart 62 tre år før særaldersgrensen når år, og er såpass sliten at jeg kunsummen av alder og medlemstid ne tenke meg å gå av. Plasstiler minst 85 år. En av forskjellitsvalgt sier at jeg ikke trenger å lene på disse ordningene er at ta ut AFP, men kan velge å gå av AFP tar utgangspunkt i oppmed vanlig alderspensjon, siden tjeningen din i Folketrygden, jeg har 23 års opptjening i vår 85årsregelen tar utgangspunkt pensjonsordning, og at summen i opptjeningen din i pensjonsav 23 pluss 62 blir 85 år. Hun ordningen. En annen forskjell sier at jeg må undersøke hva er reglene for hva du kan tjene som er gunstigst for meg. ved siden av pensjon. I AFP Hva er egentlig forskjellen på vil pensjonen bli redusert en AFPpensjonist og en aldersdersom du tjener mer enn pensjonist, og hvilken av disse 15.000 kroner. Med 85årsordningene vil det lønne seg for regelen kan du benytte deg av meg å velge. den nye pensjonistavlønningen, B.J. og tjene 175 kroner i timen pluss tilleggene. SVAR: Det din tillitsvalgt har For en person med full opphørt om, er den såkalte 85årstjening dvs. 30 år, vil nesten alltid 85årsregelen lønne seg. For din del, som ikke har full opptjening, må du be pensjonskassen regne ut hva som gir deg høyest utbetaling. Dersom AFP gir høyest utbetaling, og du ikke planlegger å jobbe noe ved siden av pensjonen, bør du velge AFP. Dersom de er omtrent like store, men du har tenkt å jobbe noe, bør du velge alderspensjon med 85årsregelen på grunn av mer fleksible inntektsregler. Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i samfunnsavdelingen Virksomhetsoverdragelse SPØRSMÅL: Jeg er renholder i en kommune. Tidligere var vi kommunalt ansatt, men etter at kommunen satte ut renholdet på anbud ble vi ansatt i et privat renholdsfirma. Da kontrakten løp ut, var det ny anbudskonkurranse, og et annet renholdsfirma vant kontrakten. Det førte til at jeg og de fleste andre renholderne ble sagt opp, fordi det ikke lenger var arbeid til oss. Det nye firmaet som vant anbudet, vil ikke ansette oss, fordi de er redd for at dette da skal bli sett på som en «virksomhetsoverdragelse ». Har de rett i dette, og hva er egentlig en virksomhetsoverdragelse? G.S. SVAR: Den situasjonen du har kommet opp i er ikke ny, og vi må nok dessverre vente at dette i det rådende politiske klima misk virksomhet. Også dette satt, har gjerne med seg komblir mer vanlig. Virksomhetskriteriet er i praksis oppfylt der munale lønnsog arbeidsvilkår overdragelse er regulert i driften av et renholdsoppdrag som en rettighet fra den gang arbeidsmiljølovens kap. 16. går fra et firma til et annet. renholdet først ble satt ut på Kjernen i en virksomhetsovDet siste kriteriet er at virkanbud. De kommunale lønnserdragelse er at de ansatte får somhetens identitet er i behold og arbeidsvilkårene er stort sett ny arbeidsgiver, men at deres etter at ny driver har overtatt. mer fordelaktige enn tariffavtarettigheter etter arbeidsavtalene Renhold som virksomhet kjenlene i privat sektor for renhold. består uendret. Definisjonen der netegnes først og fremst ved de Dermed er det penger å tjene på er overføring av en selvstendig ansatte som utfører arbeidet. å ansette andre. enhet som beholder sin identitet Det leder til at en ny driver av Dette er en svakhet ved etter overføringen. en renholdstjeneste som vil regelverket om virksomhetsEtter rettspraksis er det tre unngå reglene om virksomhetsoverdragelser. Ved anbudsutkriterier som må være oppfylt. overdragelse, vil være best tjent setting av bussruter er dette Det første er at overføringen med ikke å overta eller ansette problemet løst. Etter yrkestranskjer på grunnlag av kontrakt. noen av de renholderne som sportloven §8 (2) skal reglene i Det er allerede avklart at en faktisk utfører arbeidet. arbeidsmiljølovens kap. 16 om anbudssituasjon tilfredsstiller Grunnen til at et privat renvirksomhetsoverdragelser følges dette kriteriet. holdsfirma gjerne vil unngå å ved anbud. Kanskje det er på Det neste er at det som overansette de som faktisk utfører tide å se på en tilsvarende føres må være en selvstendig det kommunale renholdet, er lovregulering ved konkurranseøkonomisk enhet, det vil si en gjerne at de er dyrere arbeidsutsetting av renholdsoppdrag? organisert helhet av personer og aktiva som kan utøve en økonokraft enn andre. Arbeidstakere som har vært kommunalt anHans Christian Monsen, forbundsadvokat Fagbladet 3/2014 < 25 fbaargang2014 fbseksjonKIR