foreldre sammen Barn og I I tillegg til å være sammen med barna, kan foreldre også bruke en åpen barnehage som møtested. Der kan de snakke om felles gleder og utfordringer og dele erfaringer med hverandre. For nyinnflyttede småbarnsfamilier er en åpen barnehage også en god mulighet til å bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet. Stor pågang Den åpne barnehagen i Stavern er åpen to dager i uka fra ni til tre, og pedagogisk leder Kari Gro Larsen forteller at besøket har vært noenlunde stabilt de siste åra. – En periode hadde vi så stor pågang at vi måtte si nei til noen på grunn av brannforskrifter. Vi laget et slags klossesystem der foreldre og barn tok med seg en kloss inn, og når det var tomt for klosser, måtte folk vente til det kom ut noen og leverte fra seg sin kloss. – Nå ligger besøket i gjennomsnitt på åtte foreldre og ti barn, sier Larsen, som jobber i barnehagen sammen med miljøarbeider Vera Phil Nilsen. Samarbeider om aktiviteter Stavern ligger i Larvik kommune. Tidligere hadde kommunen fem åpne barnhager, men har nå redusert til fire. Avdelingene ledes av tre pedagogiske ledere, som i fellesskap lager årsplaner og legger opp det pedagogiske tilbudet ut fra temaene i Rammeplan for barnehagene. Mens barna leker, sitter flere av foreldrene rundt det store bordet ved vinduet. De tar en kopp kaffe eller te, På golvet i den åpne barnehagen i Stavern leker noen barn med hverandre, mens andre leker med en voksen. Her kan barna være sammen med foreldrene, samtidig som de får et pedagogisk tilbud. Tekst og foto: Per Flakstad småprater og følger med på hva barna holder på med. Hvis det plutselig skulle bli behov for dem – en hjelpende hånd eller litt trøst, så er de på plass med en gang. – Vi har det ganske fritt, men organiserer også ulike aktiviteter. I dag kommer en av lærerne fra kulturskolen i Larvik for å spille og synge sammen med oss i samlingsstunden, forteller Kari Gro Larsen. Andre ganger kommer bibliotekarer for å gi tips om gode barnebøker. – Samtidig er en åpen barnehage preget av samarbeid mellom de ansatte og foreldrene, der alle har ansvar for å gjøre dagene meningsfylte og trivelige for alle. Vi ønsker at foreldrene skal bidra og være med på å utforme tilbudet, legger hun til. Veiledning fra helsesøster – En av forskjellene på oss og ansatte i ordinære barnehager, er at vi er like mye sammen med foreldrene som med barna. Vi kan bidra hvis mor eller far ønsker å ta opp ting som de tror vi kan hjelpe dem med. Da kan de avtale en foreldresamtale. – Noen ganger føler jeg meg litt som familieveileder i tillegg til å være barnehageansatt, sier Larsen. Dersom hun opplever at det trengs mer spesialisert kunnskap, kan hun bare gå inn i nabolokalet, for der ligger den lokale helsestasjonen. – Vi syns det er en stor fordel å være samlokalisert. Dette er også et resultat av at de åpne barnehagene i Larvik organisatorisk tilhører barneog ungdomstjenester, og vår enhetsleder er helsesøster, sier hun. BlIr kJeNt: tatjana Vorbeva syns åpen barnehage er en fin måte å bli kjent med andre foreldre på. Her sammen med Håkon sveen og datteren aimee. 30 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR