Seksjonsleder Nistehelse Det begynte med varmmat til fattige skolebarn i 1880-åra, havresuppe med melk under første verdenskrig, den berømte oslofrokosten fra og med 1929 og Sigdalsfrokost med matpakke, melk og frukt i 1963. Hovedstaden har lange tradisjoner i å anerkjenne hvor viktig skolematen er for helsa og for læring. For noen år tilbake fikk Norskskolen i Larvik krav om å tilrettelegge for mer praktisk språkopplæring for innvandrere, og de fikk støtte til en ordning hvor innvandrere smører mat til ungdomsskoleelever. Et vinn-vinn-prosjekt. Innvandrere blir bedre integrert og går lettere ut i vanlig jobb, mens ungdomsskoleelever får gratis kald eller varm lunsj. Larvik kommune håpet det kunne bli en modell for hele landet, og at larviksposen skulle bli berømt på lik linje med oslofrokosten. Det skjedde dessverre ikke. Erfaringer sier oss at mange elever ikke spiser i det hele tatt, og flere spiser usunt. Undersøkelser viser at manglende og dårlig kosthold kan føre til ukonsen- Manglende og trerte elever, utagerende atferd dårlig kosthold og manglende trivsel. Det er bred kan føre til ukonsentrerte politisk enighet om at det er elever, utagerende atferd viktig med mat i magen for den og manglende trivsel. som skal lære og utvikle seg, men er det et offentlig ansvar? Under første verdenskrig vedtok bystyret i Oslo å bevilge penger til havresuppe med melk til en gruppe folkeskoleelever. Her ble det for første gang påpekt at noen elever gikk på skolen uten å ha spist først. Digitalt kinokurs Fagforbundet og Film & kino tilbyr digitalt kinokurs som vil bli lagt ut på hjemmesidene i vår. Du kan fritt laste ned/skrive ut teoridelen av kurset. Men for å få kursbevis, må du betale en kursavgift og sende inn besvarelser. Deretter får du Kirken som arbeidsgiver besøk av en erfaren kinomaskinist som sjekker at du kan det som er nødvendig. Film & kino er ansvarlig for gjennomføring av kurset: påmeldinger, retting av besvarelser, praktisk test og utstedelse av kursbevis. TiB Kirkerådet skal behandle etablering av arbeidsgiveransvar i Den norske kirke. Saken er unntatt offentlighet. LO/Fagforbundet har nylig sendt en klage der de blant annet skriver: «I orienteringsmøtet med Kirkerådet i januar la arbeidstakerorganisasjonene vekt på at det i størst mulig grad bør være en åpen og inkluderende prosess framover der også våre erfaringer med Virke, Spekter og KA blir tillagt vekt i denne saken. Vi savner derfor en begrunnelse for å unnta notatet offentlighet.» TiB avgift og opphold påBibliotek-kongressen i Lyon august. stipend Ifla (The Interna- Jobber du på bibliotek tional Federation og er under 35 år? Er du of Library opptatt av bibliotekfag-Associations and lige temaer og internasjonalt Institutions) er en arbeid? Da kan du søke sammenslutning av bibliotek- Fagforbundets Ifla-stipend. institusjoner og ansatte fra hele Det er viktig å gi alle de samme Stipendet dekker reise, deltaker-verden. Søknadsfrist 1. april. TiB mulighetene til riktig kosthold, og et godt utgangspunkt for læring. I tillegg øker det å spise sammen trivselen og felles- Forsvarlig tolketjeneste skapet. Ordningen med matpakke hjemmefra eller kantine forsterker Barne-, likestillings- og inklude-tolketjenester. Fagforbundet er sosiale forskjeller. I et folkehelse ringsdepartementet oppnevnte derfor særlig opptatt av perspektiv er det vanskelig å forstå i høst et utvalg som skal utrede anbudsordningens uheldige at høyresida ikke ser dette som et bruk av tolk i offentlig sektor. effekt på tolkefeltet, sier Skogli. felles ansvar. For uten mat og Rådgiver Kristin Skogli i – I tillegg ser vi at altfor drikke, duger helten ikke. Men Fagforbundet sitter i referanse-mange tolker arbeider som opp ikke alle små helter får det med gruppa til utvalget. dragstakere, uten trygg inntekt seg hjemmefra. – Det offentlige mangler og muligheter for kompetansestabile og kvalitetssikrede utvikling, sier hun. KES Sosialarbeidernes dag I år faller sosialarbeidernes dag på 18. mars. Fagforbundet gratulerer alle som gjør en uvurderlig innsats i sosialsektoren. Sosialarbeidernes dag er tredje tirsdag i mars hvert år. KES METTE HENRIKSEN AAS 38 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR