lærarfag, dramaturgi og forteljar- kunst. - Eg må like historia veldig godt, då engasjerer eg meg og får eit hjarte for kva som skjer. Det smit- tar over på lyttarane, seier ho. Gode bilete Noko av det viktigaste er kanskje å spe forteljinga med dei gode og levande bileta. Dei skildringane som lyttarane sit att med når forteljinga er over. -Eg likar å fortelje både kjende og ukjende historier. På ein måte er det kjekt når barna kjenner seg att i det Heidi Bøhagen, program- ansvarleg, Litteraturhuseti BergenKulturformidlingtil barn er viktig på same måte som kultur formidling er viktig i samfunnet elles. Kultur opp- levingar utfordrar fantasien og triggar sansane. Anten opplevinga blir god eller dårleg, blir resultatet refleksjon og bevisstgjering kring smak og vanar. Eg er overtydd om at slik stimulering til bevisstgjering tidleg i livet gjev fleire og betre kulturopp - levingar for den einskilde, og på det viset også eit rikare liv. - Kvifor er kultur formidling for barn viktig? Heidi Bøhagen, programansvarleg, Litteraturhuset i BergenKulturformidlingtil barn er viktig på same måte som kultur formidling er viktig i samfunnet elles. Kultur opp- levingar utfordrar fantasien og triggar sansane. Anten opplevinga blir god eller dårleg, blir resultatet refleksjon og bevisstgjering kring smak og vanar. Eg er overtydd om at slik stimulering til bevisstgjering tidleg i livet gjev fleire og betre kulturopp - levingar for den einskilde, og på det viset også eit rikare liv. - Kvifor er kultur formidling for barn viktig? Heidi Bøhagen, programansvarleg, Litteraturhuset i Bergen Ei reise med ord som Dei siste åtte åra har skjer, Marianne livnært seg men av å fortelje, aller på ein mest til born i barne- annan hagar, skular og på måte familieframsyningar. Ho er det er oppteken av at ein må kjekt å brenne for forteljinga før ein kome med kan formidle ho. Marianne har noko nytt, bakgrunn frå studium i praktiske noko dei ikkje kjenner så godt. Marianne brukar mykje folke eventyr ogmytarnårho fortel. Medan even- tyra ofte har ein tydeleg moral, kan mytane vere vanske legare å tolke, noko Marianne likar. -Eg likar det at mytane er så tvity- dige. Det er ikkje alltid eg heller klarer å finne ut heilt kva forteljinga ynskjer å seie; då kan me undre oss saman, både eg som fortel, og dei som lyttar. Ho er oppteken av responsen frå dei små som lyttar. Er det ei morosam forteljing, kan responsen fort bli latter, andre gonger sit dei der og berre lyttar. -Eg fortalde skrekkhistorier til elevar i 6. og 7. klasse. Det var kjekt å sjå korleis dei vrei seg på stolane i spenning for kva som kom til å skje. Dei ulike alders- gruppene reagerer litt ulikt, dei minste er meir spontane i reaksjonane og fortel akkurat kva dei meiner. Men dei kan la seg rive med dei som er eldre, òg. Inviterer lyttaren inn For å fange merksemda til dei minste tek ho gjerne i bruk fantasifulle element som skaper ei leikeramme rundt fortel- jinga, som fungerer godt. -Det er viktig å invitere dei med inn i handlinga, det kan vere rørsler me gjer saman, rim og rytme me brukar, eller fysiske ting me legg fram som viser til handlinga. -Har du nokre tips til tilsette i barne hagar som har lyst til å bruke meir forteljing? -Prøv å fortel mykje, men begynn med dei superkorte forteljingane. Og ta ikkje inn det største publikummet til å byrje med, det held med nokre få som kan lytte. Det er viktig å hugse fortel- jinga godt, samstundes som du klarer å fortelje ho med eigne ord. Då er det greitt at historia verken er lang eller komplisert. Sjølv byrja ho også med å teste små fbaargang2014 fbseksjonKIR