Kontor og administrasjon Flest ulovlige kjøp i Frøya 55 kommuner ble felt av Kofa for brudd på reglene om offentlige anskaffelser i 2013. Hvert eneste år blir en rekke kommuner og andre offentlige oppdragsgivere klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Den hardeste sanksjonen Kofa kan ilegge, er et såkalt overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser. I fjor fikk kommunene Røyken, Drammen, Halden, Rauma, Skodje og Frøya slike gebyr. Flest gebyr fikk Frøya, ifølge Kommunal Rapport. Fra 1. juli 2012 fjernet regjeringen Kofas mulighet til å ilegge gebyr i saker som dreier seg om ulovlig direkte anskaffelser. Kofa har imidlertid fortsatt muligheten til å ilegge gebyr i saker der kontrakten er inngått før 1. juli 2012. VV Savner ingeniører og sykepleiere Sykepleiere og ingeniører står øverst på KommuneNorges ønskelister. Rundt 40 prosent av kommunene har behov for flere ingeniører, og 30 prosent har stort behov for sykepleiere. Førskolelærere er også mangelvare. Dette kommer fram i Faforapporten Kompetanse i kommunene. Større bykommuner må konkurrere om arbeidskraften med privat og statlig sektor, for eksempel med sykehus om sykepleierne og med oljeindustrien om ingeniører. Små distriktskommuner har mindre tilgang på folk, men er samtidig mer attraktive arbeidsgivere i det lokale arbeidsmarkedet. Det er regionale forskjeller. Kompetansebehovet er større i NordNorge enn i sør. VV I Rana kommune fikk sykehjemslegen refs for å snakke. I Sunn- dal kommune kunne han fått refs om han hadde holdt munn. Sykehjemslege Bjørn Lichtwarck påpekte i Rana Blad at kutt i sykehjemsplasser ville føre til et dårligere tilbud for de mest skrøpelige pasientene. For dette fikk Lichtwarck en skriftlig refs av rådmannen i Rana. Også i Bodø ble avdelingslege Mari Kristin Johansen satt på plass da hun skrev et åpent brev til leder for komiteen for levekår i Bodø kommune, publisert som leserinnlegg i Avisa Nordland. Plikt til å si fra I Sunndal kommune på Nordmøre ville legene nærmest vært pliktig til å fremme kritikken, påpeker Rana Blad. I de etiske retningslinjene til Sunndal kommune står det blant annet: «Ansatte i Sunndal kommune har som alle andre en grunnlovsfestet rett til ytringsfrihet. Dette innebærer at alle ansatte har rett til å gi informasjon, uttale seg – også kritisk– om kommunen og om eget fagfelt. Denne retten til å informere og delta i samfunnsdebatten skal skje innenfor rammene av et munen er en lovfestet rett for alle ansatte og skal ikke på noen romslig lojalitetsbegrep hvor eventuelle innskrenkninger må begrunnes særskilt og kun gjelde ytringer som kan skade kommunens interesser.» Ikke sanksjoner Videre presiseres det Sanksjoner at «varsling internt eller eksternt om kritikkverdige forhold i kommåte sanksjoneres, etterforskes eller straffes. Brudd på kommunens etiske retningslinjer medfører ikke egne sanksjoner, men vil kunne bli påtalt og kan bli tillagt vekt i en personalsak». Folk må opplyses – Jeg er svært opptatt av at vi ikke må innskrenke diskusjonen om helsepersonells ytringsfrihet til bare å gjelde rene varslersituasjoner. Det er viktig for samfunnet at ikke minst fagfolk ytrer seg offentlig om saker de har greie på. Slik blir saker opplyst, og beslutninger kan fattes på et best mulig grunnlag, mener professor Torgeir Brun Wyller, ved Oslo Universitetssykehus. Tekst: VEGARD VELLE YTRING: Det er store forskjeller på hva kommuner tillater at de ansatte uttaler seg om i offentligheten. Ytringsfrihet, mer enn varsling «Det er viktig at fag- folk ytrer seg om saker de har greie på.» Professor ToRGEIR BRuN WYLLER colourbox.com 28 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON