Foto: Eivind Senneset FoRFALLER: Bygningstekniker Erwin Gindl i garderoben på Loddefjord skole. Milliardregning for skoleforfall Prislappen for å ruste opp skolene i Bergen er nå anslått til å bli 3,3 milliarder kroner. For snart to år siden ble Bergen landskjent for omfat tende skoleforfall. Arbeidstilsynet stengte ti skoler på grunn av helsefarlige forhold. Det ble avdekket fukt, råte og brannfeller. 14 skoler er i kritisk tilstand, og prislappen for å sette disse bygningene i stand er alene på 779 millioner kroner, men ventes å stige. Et foreløpig anslag over utbedringer på alle Bergens 89 skoler er på 3,3 milliarder kroner. Dette framkom da Bergen begynte å kartlegge alle skolebygninger etter pålegg fra Arbeidstilsynet. OT Samarbeider ikke om sosiale medier Kommunene deler ikke kunnskap og erfaring om sosiale medier med hverandre, viser en ny undersøkelse. Færre enn fire av ti kommuner har en strategi for sosiale medier. De fleste av landets kommuner og fylkeskommuner er på sosiale medier, og sammen har de skaffet seg omfattende erfaring. Problemet er at de er dårlig til å dele kunnskapen og erfaringene med hverandre. Det viser en stor undersøkelse utført av rådgivningsselskapet I all offentlighet og Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling. – De har opparbeidet seg enormt mye erfaring. Det er bra, men de sitter tilsynelatende på hver sin lille tue og finner opp kruttet hver for Digital post er hovedregelen – Det er sjelden en ny forskrift skaper begeistring, men det gjorde eforvaltningsforskriften. Det sa statssekretær Paul Chaffey i Kommunalog moderniseringsdepartementet på eForvaltningskonferansen. Den nye forskriften, vedtatt i begynnelsen av februar, gjør digital kommunikasjon til hovedregel i forvaltningen. Innbyggere som foretrekker brev på papir, må reservere seg mot de nettbaserte løsningene. Tidligere måtte forvaltningen be om samtykke til kommunikasjon på nett. – Vi tror nordmenn er modne for digitale løsninger, sa Chaffey. En forutsetning for at forskriften skal fungere er sikker digital post. Ifølge statssekretæren er anbudskonkurransen for å velge leverandør for dette underveis. Digitalisering TILGJENGELIG: Digitalisering skal forenkle de kommunale tjenestene for innbyggerne, mener Kirsti Kierulf i Ks. Foto: Nina Berggren Monsen – For at kommunesektoren skal få til digitalisering, er det viktigste å øke den kommunale IKTkompetansen, sa lederen for KSprosjektet, Kirsti Kierulf, og la til at KS vil samarbeide med Fagforbundet om utdanning. Ryddejobb Den største oppgaven til KommIT er å rydde, over 2500 mennesker jobber med digitalisering i kommunene, med utallige systemer fra ulike leverandører. – Viktige skattepenger går med til å holde styr på alle systemene og leverandørene. Vi må kjøre IKT på tvers av kommunegrensene, sa hun. Å digitalisere skal forenkle tjenestene for innbyggerne. – Digitalisering er å ha informaseg. Det er synd, for poteni kommunene sialet er så veldig mye større, Chaffey brukte anledningen til å sier Alf Tore Meling, ekspert skryte av den positive utviklingen på sosiale medier i offentlig i kommunene. sektor og mannen bak I all – Flere kommuner har gått offentlighet. sammen om å lage felles digitale Blant de 200 kommunene løsninger, og utfordrer nå staten statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg/KRD sjonen den når du trenger den. Hvis jeg har fri fra vakt ved mid natt, skal jeg kunne søke barne hageplass da, sa Kierulf. Konferansen har blitt en årlig møteplass for folk som arbeider med digitale prosesser i offentlig som har besvart undersøkelom å samarbeide om dette, sa og privat sektor. Fagforbundet, sen, sier bare 36 prosent at statssekretæren. Norsk Tjenestemannslag, EL & IT de har en strategi for sosiale KSprosjektet KommIT ble oppForbundet og Universitetet i Oslo medier, ifølge Kommunal rettet i fjor nettopp med dette for står bak konferansen. Rapport. VV øye. Tekst: NINA BERGGREN MoNsEN Fagbladet 3/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKON